Dodana: 20 wrzesień 2005 13:18

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2005 13:18

PFRON - zadania samorządu województwa - 2004 rok

Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

Zarząd Województwa Podlaskiego z przyznanej w 2004 roku przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty 2.608.046 zł. i przeznaczonej przez Sejmik Województwa Podlaskiego w całości na zadanie pn. dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji przyznał dofinansowanie następującym podmiotom:

1. Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 16-301 Augustów 3, ul. Studzieniczna 2 na rozbudowę tego Domu w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

2. Miastu Białystok na rozbudowę sztucznego lodowiska – II etap na terenie Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” w Białymstoku w kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

3. Białostockiemu Przedsiębiorstwu Usług Socjalnych Budownictwa w Białymstoku, 15-741 Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40/48 na rozbudowę Sanatorium Uzdrowiskowego „Budowlani” w Augustowie przy ul. Zdrojowej 3 w kwocie 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

4. Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej w Suwałkach na rozbudowę Integracyjnego Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji WBN „Maniówka” w Nowej Wsi 9, 16-402 Suwałki w kwocie 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

5. Domowi Pomocy Społecznej w Jałówce przy ul. Leśnej 11, gm. Michałowo, pow. Białystok na rozbudowę tego Domu w kwocie 573 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);

6. Miastu Zambrów na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Marii Konopnickiej 13 w Zambrowie w kwocie 333 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);

7. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej przy ul. M. Skłodowskiej 15 na budowę Zakładu Rehabilitacji w kwocie 285 712,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwanaście złotych);

8. Powiatowi Monieckiemu na budowę krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 w kwocie 776 334,00 zł (słownie: siedemset  siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote).

Informujemy, że wraz ze zmianą w 2004 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nniepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz 776, z późn. zm.), zmieniony został zakres zadania realizowanego przez samorząd województwa w ramach ww. ustawy, z "dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji" na "dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016. z późn. zm.) dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tego obiektu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".

Kryteria wymagane od wnioskodawców, przy ubieganiu się o ww. dofinansowanie, zostały określone w rozporzadzeniu Ministra Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940).

facebook