Dodana: 20 wrzesień 2005 13:19

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2005 13:19

PFRON - zadania samorządu województwa - 2003 rok

Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.

Podział środków przypadających samorządom wojewódzkim dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON przez prezesa zarządu tego funduszu samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808)  na wyodrębniony rachunek bankowy.  

Województwu Podlaskiemu przyznano według ww. algorytmu 9 czerwca 2003 r. 1.717.351,00 zł, a 10 października 2003 r. Zarząd PFRON zwiększył kwotę powyższych środków do wysokości 2.687.263,00 zł.  
Podział środków funduszu na ww. zadania dokonywany jest przez Sejmik Województwa w formie uchwały (§ 5. 6  rozporządzenia oraz art. 35 ust. 2 ustawy o „rehabilitacji.....”).

W powyższej sprawie Sejmik Województwa Podlaskiego podjął dwie uchwały:

1. Uchwała Nr X/90/03 z dnia 9.09.03 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków PFRON określił kwoty na:

1) udzielenie pomocy zakładom pracy chronionej,
2) dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, na realizację ww. zadań przeznaczono środki PFRON w kwocie 1 717 351,00 zł, przy czym na zadanie 1) – kwotę 710 351,00 zł i na zadanie 2) – kwotę 1 007 000,00 zł.

2. oraz (w związku z powiększeniem środków PFRON) Uchwała Sejmiku  Nr XI/99/03 z dnia 20 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków PFRON, gdzie uchwalono:

§ 1. W uchwale Nr X/90/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2003r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków PFRON, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na realizację zadań określonych w § 1 przeznacza się ze środków PFRON kwotę w wysokości 2.687.263,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) w tym:
1) na zadania określone w §1 pkt. 1 kwota w wysokości 710 351,00 zł (słownie złotych: siedemset dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden),
2) na zadania określone w §1 pkt. 2 kwota w wysokości 1 976 912,00 zł (słownie złotych: milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwanaście).”

W 2003 roku dofinansowanie “budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji ze środków PFRON” zostało przyznane niżej wymienionym  podmiotom:

  1. Gminie Knyszyn na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie - 250 000,00 zł,
  2. Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 na rozbudowę tego Domu - 200 000,00 zł,
  3. Domowi Pomocy Społecznej w Białowieży przy ul. Centura 2 na rozbudowę (odbudowa po pożarze) - 665 500,00 zł,
  4. Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce na rozbudowę szkoły - 139 000,00 zł,
  5. Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na rozbudowę tego szpitala - 130 000,00 zł,
  6. Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na budowę krytej pływalni - 262 412,00 zł,
  7. Starostwu Powiatowemu w Suwałkach na budowę budynku nr 2 przeznaczonego na terapię zajęciową w Ośrodku Wsparcia dla  Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku – 330 000,00 zł.


1. Kryta pływalnia w Bielsku Podlaskim
 

2. Dom Pomocy Społecznej w Białowieży przy ul. Centura 2
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce      


4. Gminie Knyszyn na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
 

5. Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 na rozbudowę tego Domu 

6. Starostwu Powiatowemu w Suwałkach na budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej- budynku nr 2 Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku   

facebook