Dodana: 15 grudzień 2010 08:45

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2010 08:45

PFRON - 2010 r.

W 2010 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 220/3385/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2010 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałą nr 238/3676/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. i uchwałą nr 246/3835/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.)

- postanowił udzielić dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Miastu Siemiatycze na budowę hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach, ul. Świętojańska 25 w kwocie 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy);

2) Gminie Kolno na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu w kwocie 486 650,16 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 16/100);

3) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 na przebudowę szybu windowego wraz z wymianą windy oraz dostosowaniem otworów drzwiowych i posadzki w obrębie windy w budynku szpitala w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy);

4) Białostockiemu Towarzystwu Oświatowemu na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół Społecznych BTO w Białymstoku przy ul. Kalinowej 5 wraz z termomodernizacją i niezbędną infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i miejscami parkingowymi w kwocie 422 357,84 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem 84/100);

5) Gminie Radziłów na przebudowę i nadbudowę istniejącej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy w kwocie 233 992,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa);

6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach przy ul Nowomiejskiej 10 na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami oraz dostosowanie podjazdu od parkingu do budynku poradni w kwocie 9 923,00 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy).

facebook