Dodana: 18 kwiecień 2008 10:58

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2008 10:58

PFRON - 2008 r.

W 2008 r. Samorząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 80/1018/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2008 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów oraz uchwała Nr 129/1814/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca ww. uchwałę) postanowił udzielić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie dofinansowania niżej wymienionym podmiotom:

1) Powiatowi Zambrowskiemu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie przy ul. M. Konopnickiej 16 w kwocie 1 179 767,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych);

2) Domowi Pomocy Społecznej w Czerewkach – Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny - na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z wiatrołapem w budynku „B”, remont dróg wewnętrznych i chodników oraz dobudowę werandy z zadaszeniem w kwocie 197 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

3) Domowi Pomocy Społecznej w Jałówce z Filią w Łaźniach – ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo – na remont parteru budynku mieszkalnego DPS w Jałówce wraz z wykonaniem podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z wiatrołapem w kwocie 297 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

4) Gminie Knyszyn na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej - Gm. Knyszyn, w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);

5) Powiatowi Bielskiemu na przebudowę i rozbudowę budynku dydaktycznego po Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 17,  na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

6) Gminie Suwałki na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Płocicznie Tartak w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

facebook