Dodana: 8 maj 2007 13:13

Zmodyfikowana: 8 maj 2007 13:13

PFRON - zadania samorządu województwa - 2007 rok

W 2007 r. Samorząd Województwa Podlaskiego (Zarządzenie Nr Z/82/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2007 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów i Uchwała Nr 34/496/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca ww. zarządzenie)

- postanowił udzielić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie „dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” dofinansowania niżej wymienionym podmiotom:

1) Miastu Zambrów na remont wraz z przystosowaniem do zajęć grup integracyjnych budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie przy ul. 71 Pułku Piechoty w kwocie 533 023,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy złote);

2) Gminie Grodzisk na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z przebudową schodów i zadaszeniem przy Zespole Szkół w Grodzisku przy ul. 1 Maja 34 w kwocie 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

3) Powiatowi Augustowskiemu na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z remontem schodów do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie przy ul. Młyńskiej 52 w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych);

4) Powiatowi Siemiatyckiemu na budowę Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w kwocie 397 760,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych);

5) Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zielnej 16 na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bł. B. Lament w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 43 w kwocie 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

6) Gminie Korycin na przebudowę wejścia wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Korycinie w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

7) Gminie Łapy na wykonanie pochylni i szybu windowego wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9 w kwocie 113 000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych);

8) Caritas Archidiecezji Białostockiej na roboty budowlane dotyczące przystosowania wejścia wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz dostosowaniem toalety w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w siedzibie Caritas w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32 w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

facebook