Dodana: 19 luty 2020 11:01

Zmodyfikowana: 19 luty 2020 11:01

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu medycyny pracy na II i IV kwartał 2020 r.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku (ul. Wiewiórcza 10) ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy na II-IV kwartał 2020 r. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018r.poz. 2190.2219 i Dz. U. z 2019r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020, 2331) i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

I. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie oferentów na wykonywanie w 2020r. badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla:

1) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

2) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

3) badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla:

- kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe,

- niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie , dla której podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych  na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie  do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Wyżej wymienione badania będą przeprowadzane na terenie powiatu zamieszkania danej osoby.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. 2018.2190 t.j. z póź. zm. ), zatrudnia lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz ma zgłoszoną działalność z zakresu medycyny pracy w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

Szacunkowa liczba badań ok. 20 000

II. Okres obowiązywania umowy: od 01 kwietnia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

III. Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i wzory umów są do pobrania w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, pok. 21 oraz na stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl., www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl.

IV. Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć na wskazanym formularzu ofertowym, zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu.
2) Wszystkie dokumenty muszą być dokładnie ponumerowane.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieoznakowanej kopercie z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ”. Konkurs ofert 2020r. Powiat ....... , w Sekretariacie PWOMP, pok. nr 19, do dnia 03 marca 2020r. do godz. 12:00
4) Ofertę przesłaną pocztą będzie się uważało za złożoną skutecznie, jeżeli wpłynie do dnia 03 marca 2020r. do godz. 12:00.

V. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert:
1) Otwarcie ofert odbędzie się publicznie w dniu 03 marca 2020r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Ośrodka.
2) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po zakończeniu negocjacji w dniu 20 marca 2020r.
3) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Ośrodka i stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl, www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
5) W toku postępowania konkursowego, oferent może składać umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
6) Oferent może złożyć do Dyrektora PWOMP odwołanie, dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.
7) Termin związania ofertą kończy się 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

facebook