Dodana: 20 luty 2019 10:49

Zmodyfikowana: 20 luty 2019 10:49

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu medycyny pracy na 2019 rok

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku ul. Wiewiórcza 10 ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy na 2019r. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2018. 2190 t.j. ) i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

I. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie oferentów na wykonywanie w 2019r. badań lekarskich:

1) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
2) kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie lub w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego ( niepełnoletnich ), dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym i wydanie orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2017. 978 z póź.zm. ),

3) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Wyżej wymienione badania będą przeprowadzane mieszkańcom województwa podlaskiego na terenie powiatu zamieszkania osoby badanej.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. 2018.2190 t.j. ) i posiada zgłoszoną działalność z zakresu medycyny pracy w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

Szacunkowa liczba badań ok. 23 300

II. Okres obowiązywania umowy: od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

III. Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i wzory umów są do pobrania w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, pok. 21 oraz na stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl., www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl.

IV. Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć na wskazanym formularzu ofertowym, zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu.
2) Wszystkie dokumenty muszą być dokładnie ponumerowane.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieoznakowanej kopercie z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ” Konkurs ofert 2019r. powiat ....... w Sekretariacie PWOMP, pok. nr 19, do dnia 04 marca 2019r. do godz. 12:00
4) Ofertę przesłaną pocztą będzie się uważało za złożoną skutecznie, jeżeli wpłynie do dnia 04 marca 2019r. do godz. 12:00.

 

Dokumenty do pobrania;

  1. Szczegółowe warunki konkursu.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Wzór umowy na przeprowadzanie badań lekarskich do praktycznej nauki zawodu lub kształcenia.
  4. Wzór umowy na przeprowadzanie badań lekarskich do praktycznej nauki zawodu lub kształcenia oraz

facebook