Dodana: 25 kwiecień 2019 10:25

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2019 10:25

Do piątku można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do Parlamentu Europejskiego potrzeba kilkuset tysięcy osób do ponad 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Do 26 kwietnia włącznie można jeszcze zgłaszać kandydatów na ich członków.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać w godzinach pracy urzędu gminy. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Wyłączenia

Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny, a także osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Każdy, kto chce zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej powinien skontaktować się z komitetem wyborczym albo samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Zgłoszenie kandydatów musi być dokonane najpóźniej 26 kwietnia 2019 roku w godzinach pracy urzędu gminy. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

"Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne" - przypomina PKW.

Obwodowe komisje wyborcze powołują komisarze wyborczy najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

PKW podkreśla, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Ponadto, jak przypomina PKW, "przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego'.

Przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują też kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. "Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji" - głosi stanowisko PKW.

Zadania i diety

Komisje obwodowe są tymi, które wykonają podczas wyborów największą pracę.

Do ich zadań należy:

- przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

- przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają po 500, zastępcy przewodniczącego - po 400, a członkowie komisji - po 350 złotych.

 

źródło: www.kurier.pap.pl 
http://kurier.pap.pl/europap/do-piatku-mozna-zglaszac-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych

facebook