Dodana: 17 marzec 2019 13:38

Zmodyfikowana: 17 marzec 2019 13:38

Konferencja „Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód”

Istniejące i planowane regulacje w zakresie ochrony wód i środowiska, zasady stosowania nawozów naturalnych, przeciwdziałanie zmianom klimatu we współczesnej produkcji zwierzęcej – to wybrane tematy prelekcji w ramach konferencji współorganizowanej przez samorząd naszego województwa. Odbędzie się ona 28 marca br. w godzinach 10-17 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Konferencja_miniaturka.jpg

Debata ma za zadanie przekonać uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych przez Unię Europejską na Polskę zobowiązań, istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, szczególnie intensywnej hodowli zwierząt, niezbędne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, konieczność podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Przestrzeganie spełnienia wymogów „Programu azotanowego” jest elementem wzajemnej zgodności i podlega kontroli ARiMR oraz WIOŚ.

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano stolicę Podlasia, gdzie dominującym działem rolnictwa jest hodowla bydła. Dlatego do udziału w wydarzeniu zaproszeni są rolnicy i przedsiębiorcy związani z hodowlą i chowem bydła. Organizatorom szczególnie zależy na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych wymogów, a którzy sami również wymagają przeszkolenia.

Konferencja z udziałem przedstawicieli MRiRW, MGMiŻŚ, ARiMR i WIOŚ będzie okazją do zaprezentowania nowych regulacji prawnych oraz dyskusji na temat ich konsekwencji dla rolników. Spotkanie służyć będzie również identyfikacji i promocji innowacji w systemach żywienia i utrzymania bydła, redukujących oddziaływanie na środowisko naturalne i ograniczających zanieczyszczenie wód.

Konferencja jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Debata organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa jest koordynowana przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP.

opr. ms

W załączeniu program konferencji. 

***

Liczba uczestników konferencji  jest ograniczona. Rejestracja trwa do 15 marca. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: www.fdpa.org.pl/zgloszenie

Możliwa jest również rejestracja telefoniczna: 22 864 03 90

 

 

Pliki do pobrania

facebook