Dodana: 13 sierpień 2018 13:49

Zmodyfikowana: 13 marzec 2020 08:52

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.)

Ilustracja do artykułu rec.jpg

Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta (art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 55 ustawy o odpadach).


UWAGA!!!

Hasło do indywidualnego konta BDO jest ważne tylko przez 30 dni od daty jego wygenerowania. Stąd też jeśli podmiot w terminie tym nie zaloguje się na ww. konto dane dostępowe utracą ważność, a podmiot będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wygenerowanie nowych danych dostępowych.

 

WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK DOTYCZY:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.):

 1. a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
  b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  c) organizacji odzysku,
  d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.):

 1. a) wprowadzających pojazdy,
  b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  c) prowadzących stacje demontażu,
  d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688):

 1. a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
  b) zbierających zużyty sprzęt,
  c) prowadzących zakład przetwarzania,
  d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.):

 1. a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
  b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.):

 1. a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  b) transportujących odpady,
  c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
  e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 150):

 1. a) będących organizacjami odzysku opakowań,
  b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  – odpadów opakowaniowych,
  – produktów w opakowaniach,
  c) eksportujących:
  – odpady opakowaniowe,
  – opakowania,
  – produkty w opakowaniach,
  d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  e) wprowadzających opakowania,
  f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

WPIS DO REJESTRU Z URZĘDU DOTYCZY:

 1. a) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  b) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  c) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  d) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  e) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  f) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250)

Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i przydziela nowy numer rejestrowy

Wniosek o wpis do rejestru, który składa się przez wypełnienie: formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w formie pisemnej.

Adres strony internetowej rejestru:  https://bdo.mos.gov.pl/web/

Forma pisemna wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi:
-  wydruk wypełnionego formularza tylko w zakresie obejmującym rodzaje działalności opatrzonego podpisem wnioskodawcy,
albo
- wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .

OPŁATY

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców  oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach podmioty, które posiadają w dniu wejścia
w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru znajdują się TUTAJ.

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa.

Nazwa urzędu     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 

                          Referat Opłat Środowiskowych

 Adres                 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Strona BIP          http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl

 

Godziny przyjmowania dokumentów:

Poniedziałek        08:00  -  16:00

Wtorek                07:30  -  15:30

Środa                  07:30  -  15:30

Czwartek             07:30  -  15:30

Piątek                  07:30  -  15:30

Sobota                Nieczynne

Niedziela             Nieczynne

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook