Dodana: 16 styczeń 2018 11:49

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2018 13:01

Rzecznik Funduszy Europejskich w województwie podlaskim powołany

Katarzyna Janewicz objęła funkcję rzecznika funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Do jej głównych zadań należy dbałość o interesy korzystających ze środków unijnych.

Ilustracja do artykułu P1440384.jpg

Instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich  to nowa inicjatywa, która została wprowadzona w wyniku wypełnienia przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020
.

Rzecznik Funduszy Europejskich nie jest organem odwoławczym. Jego rola polega na dbaniu o interesy korzystających ze środków unijnych. Odpowiedzialny będzie on między innymi za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, które będą wpływały na usprawnienie systemu jego wdrażania.

Do zakresu działania Rzecznika Funduszy Europejskich należy:

 1. Przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;
 2. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPOWP 2014-2020 oraz formułowanie propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej RPOWP
  2014-2020;
 3. Prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień
  w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;
 4. Sporządzanie – w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni – rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich i przedkładanie go Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza zbiorczy raport na swojej stronie internetowej.

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 • administracyjnych,
 • prokuratorskich,
 • sądowych,
 • prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,
  z późn. zm.)(procedura odwoławcza);
 • o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

Ważne: Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 1. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok pokój 038

tel. kom. +48 609 802 417

tel. +48 85 66 54 166

e-mail: rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl

www.rpo.wrotapodlasia.pl

facebook