Dodana: 19 styczeń 2018 17:38

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2018 17:38

Komunikat w sprawie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

W związku z informacjami o postawieniu zarzutów przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku pracownikom Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (dyrektorowi i z-cy naczelnika Wydziału ds. korzystania z programów regionalnych i unijnych) rzecznik urzędu marszałkowskiego Urszula Arter informuje, iż Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński spotkał się w piątek, 19 stycznia br. z dyrektorem PZDW i zapoznał z dostępnymi mu materiałami w tej sprawie.

Treść komunikatu:

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pracownik samorządowy, funkcjonariusz publiczny a także każdy obywatel w momencie postawienia mu zarzutów nie jest osobą skazaną, winną a jedynie podejrzaną, co nie niesie ze sobą zakazu pełnienia funkcji bądź stanowisk w administracji publicznej – chyba, że prokurator postanowi inaczej. W związku z tym, iż dotychczasowe osiągnięcia i praca zawodowa obu pracowników PZDW nie budziła zastrzeżeń, stawiane przed nimi zadania i cele były sukcesywnie realizowane, a prokurator prowadzący ww. postępowanie nie zastosował wobec nich czasowego zawieszenia w pełnieniu obowiązków – taką też decyzję podjął marszałek województwa: obaj Panowie nadal będą pracować i zajmować swoje dotychczasowe stanowiska do czasu wyjaśnienia sprawy.

Ponadto przypomnę, iż pieniądze pozyskane przez PZDW na rzecz Województwa Podlaskiego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dotyczą czterech kluczowych inwestycji drogowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego:

- Białystok-Supraśl - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku Białystok – Supraśl. Rozbudowywana droga nr 676 rozpoczyna się w km ok. 10,195 istniejącej drogi wojewódzkiej, a swój koniec ma w km ok. 19,884 (dowiązanie do zrealizowanej w latach 2013-2014 przebudowy drogi wojewódzkiej nr 676 w m. Supraśl – budowa ronda). Łączne długość odcinka wynosi ok. 9,69 km. W ciągu rozbudowywanej drogi zaprojektowano także obwodnicę miejscowości Ogrodniczki i estakadę w miejscowości Krasne. W planach jest też budowa niezbędnej infrastruktury drogowej, czyli chodników, przepustów i kanału technologicznego.

- Markowszczyzna-Łapy - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 o długości ponad 14 kilometrów wraz z budową trzech obwodnic: Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny. Inwestycja kończy się w pobliżu planowanego węzła na trasie przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku. Jest kontynuacją projektu „Przebudowa DW678 Białystok-Kleosin”. Projekt jest etapem rozwoju infrastruktury BOF, dopełniającego budowę obwodnic Białegostoku, łączącego DK19 i S8.

- Zabłudów - granica powiatu białostockiego - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 o długości ponad 8 kilometrów, bezpośrednio łączącej się z drogą DK19 w Zabłudowie. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności poszerzenie jezdni, wzmocnienie nawierzchni,  korektę geometrii, budowę: ciągu rowerowego oraz chodników wzdłuż trasy, przebudowę skrzyżowań, przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty), budowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidujących urządzeń obcych. Przebudowa związana jest zarówno z rozwojem funkcji metropolitalnej Białegostoku, który stopniowo będzie się rozrastał w kierunku miast satelitarnych, jak również z koniecznością dostosowania standardu trasy do obowiązujących wymagań technicznych oraz wielkości ruchu. 

 

-   Kleosin – Markowszczyzna - dotyczy 6,5 km drogi wojewódzkiej nr 678, od miejscowości Horodniany do Markowszczyzny, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682. Inwestycja obejmuje tzw. obejście miejscowości Księżyno i Zalesiany, pozostała część to modernizacja obecnego odcinka drogi. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe, a także zostaną przebudowane sieci kolidujące z nową drogą. 

Łączna wartość tych projektów to ok. 520 mln zł. Środki te są sukcesywnie wykorzystywane i pracują na rzecz polepszenia infrastruktury drogowej, a co za tym idzie dostępności komunikacyjnej naszego regionu a także komfortu, wygody i bezpieczeństwa mieszkańców m.in.: Białegostoku, Łap, Supraśla, Wasilkowa, Księżyna, Zabłudowa oraz gmin Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny oraz powiatu białostockiego.

Wszystkie wnioski złożone przez PZDW do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020) w latach 2016-2017 przeszły bardzo skomplikowaną procedurę formalnej i merytorycznej weryfikacji (wymagały również stosownych zezwoleń Wojewody Podlaskiego) i ostatecznie uzyskały pozytywną ocenę tej Instytucji. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane przez prezesów PARP w obecności Ministra Rozwoju bądź jego przedstawicieli; ostatnia w dniu 27 września 2017 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.  

 

 

Urszula Arter

Rzecznik prasowy

UMWP

facebook