Dodana: 15 wrzesień 2010 07:05

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2010 07:05

Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - część ogólna

1. Organizator

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki (DSKiM MSiT), któremu przysługuje ostateczna interpretacja regulaminu przy współpracy z Polską Federacja Sportu Młodzieżowego (PFSM).

Kierownictwo sportowe nad zawodami podsystemu w poszczególnych dyscyplinach sprawują polskie związki sportowe (pzs).

Organizatorami zawodów na poszczególnych szczeblach są komitety organizacyjne. 
 

2. Program
 

Zawody podsystemu odbywają się w dyscyplinach sportu wymienionych w części szczegółowej Regulaminu, w czterech kategoriach wiekowych – młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec – wg corocznie opracowywanego, przy współudziale pzs i PFSM, kalendarza imprez.
 

3. Uczestnictwo

3.1.
  Zasady uczestnictwa sprecyzowane są w regulaminach szczegółowych dyscyplin.

W zawodach podsystemu mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wydaną przez właściwy polski związek sportowy na podstawie art. 20.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm./. oraz pisma MSiT DSKM-5-442-18324-2/08 z dnia 31.10.2008 r.

W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu, zgodną ze statutem i wpisem w licencji do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie sportu, wydaną przez właściwy polski związek sportowy na podstawie art. 6.1 ustawy jak w pkt. 3.1. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać skrót „UKS”, o ile nie ma go w nazwie klubu. W zawodach podsystemu, zawodników obowiązują ubiory w barwach klubowych bądź wojewódzkich.
 
3.2. Zawodnikowi nie wolno startować w dwóch różnych dyscyplinach sportu w ramach tego samego bloku Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Prawo startu w biegach przełajowych mają nie tylko lekkoatleci, ale też reprezentanci innych dyscyplin sportu. Informacje o terminach wszystkich zawodów eliminacyjnych są dostępne w WISS, skąd okręgowe związki sportowe lub kluby sportowe wszystkich dyscyplin mogą pozyskiwać informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w zawodach.
 
3.3. Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy dyscypliny powinien w danym roku startować.
 
3.4. W uzasadnionych przypadkach, polski związek sportowy, na wniosek klubu sportowego, zaopiniowany przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską (lub placówkę równorzędną), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu w roku następnym).
 
3.5. Przeniesienie zawodnika do wyższej kategorii wiekowej może dotyczyć wyłącznie reprezentanta Polski powołanego na zawody międzynarodowe w wyższej kategorii wiekowej. Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej, polski związek sportowy przekazuje na piśmie do Komisji Sportu Młodzieżowego (dołączając ją do oficjalnych wyników zawodów).
 
3.6. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski rozgrywane są tylko w dyscyplinach i konkurencjach znajdujących się w programie igrzysk olimpijskich. W przypadku zmiany programu igrzysk olimpijskich, Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego może podjąć decyzję o automatycznym włączeniu lub skreśleniu tej dyscypliny (konkurencji) z Systemu Sportu Młodzieżowego w następnym cyklu.
 
3.7. Wyłącznie polskie związki sportowe, po spełnieniu kryterium zasięgu (dyscyplina uprawiana minimum w 12 województwach lub 36 klubach, przy odpowiedniej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych – dotyczy dyscyplin halowych i letnich) mogą wnioskować, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, do DSKiM MSiT o wprowadzenie do współzawodnictwa sportowego nowej dyscypliny, kategorii wiekowej lub konkurencji.
 
3.8. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, w następnej edycji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zawody w każdej nowej dyscyplinie, konkurencji lub kategorii wiekowej prezentowane są w wyznaczonym dla niej bloku imprezy, jako pokazowe, bez prawa do zaliczenia punktów do klasyfikacji SSM oraz na koszt właściwego polskiego związku sportowego. Dodatkowym warunkiem do uznania za spełnienie wymaganych kryteriów jest dostarczenie do DSKiM MSiT (w roku pokazu) informacji o sportowych zawodach mistrzowskich zawierającej:

1. planowany termin i miejsce imprezy;
2. szczegółowy program zawodów sportowych;
3. regulamin rozgrywania zawodów oraz zasady zgłaszania zawodników;
4. aktualny wyciąg z regulaminu międzynarodowego w tym fragmencie, w którym określone są kategorie wiekowe;
5. informacje o liczbie licencjonowanych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych;
6. program rozwoju dyscypliny.
 
3.9.  Po uzyskaniu pozytywnej oceny za prezentację, zawody w tej dyscyplinie mogą zostać włączone do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w regulaminie szczegółowym. Pisemną decyzję w tej sprawie wydaje DSKiM MSiT nie później niż do końca listopada danego roku.
 
3.10.  Do zawodów rozgrywanych w ramach bloków ogólnopolskiej olimpiady młodzieży wprowadzane są jedynie te z dyscyplin, które znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. Wnioski o wprowadzenie nowych konkurencji olimpijskich do programu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży powinny zawierać rzetelne kosztorysy przeprowadzenia zawodów.
 
3.11. Zawody w innych dyscyplinach (nieolimpijskich), włączonych do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej, rozgrywane są jako mistrzostwa Polski juniorów młodszych, na koszt właściwego polskiego związku sportowego i w terminie przez niego ustalonym. Informację o terminie zawodów należy przesyłać do DSKiM MSiT oraz PFSM.
 
3.12. Polskie związki sportowe dyscyplin, które podczas obserwacji zawodów podsystemu uzyskają negatywną ocenę, otrzymują ostrzeżenie – „żółtą kartkę". W ostrzeżeniu DSKiM MSiT określi warunki, które należy spełnić w określonym terminie aby pozostać w podsystemie. Niezrealizowanie postawionych warunków może spowodować skreślenie dyscypliny sportu lub konkurencji z zawodów podsystemu. Głównymi przyczynami ukarania żółtą kartką lub skreślenia dyscypliny/konkurencji z systemu mogą być:|

• naruszanie zasad bezpieczeństwa organizacji zawodów sportowych lub działanie na ich granicy;
• nie przestrzeganie regulaminu zawodów;
• nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego;
• nieprzestrzeganie przyjętych zasad eliminacji do zawodów finałowych;
• organizacja mistrzostw Polski młodzików;
• znaczący spadek liczby zawodników lub klubów biorących udział w podsystemie;
• brak spójności w systemie szkolenia zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych lub niezgodność z celami SSM;
• brak uporządkowanej struktury organizacyjnej związku, skutkujący rażącymi trudnościami w porozumieniu pzs ze strukturami terenowymi i klubami działającymi w dyscyplinie;
• inne.
 
3.13. Podstawą udziału ekip wojewódzkich w zawodach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży jest zgłoszenie dokonane przez wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe (wiss) na specjalnym druku zgłoszeniowym.
 
3.14.  WISS realizuje i nadzoruje udział reprezentacji województwa we  współzawodnictwie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
 
3.15. Na zawodach dofinansowanych ze środków MSiT (eliminacje i zawody finałowe OOM, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) nie obowiązuje opłata startowa.
 
3.16.  Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom województw podczas zawodów finałowych OOM.
  
 
4.  Zasady oceny wyników

4.1. Klasyfikacją punktową objęte są: MMM (WMM w grach), OOM-MPJm, MPJ i MMP.
 
4.2. Do punktacji w sportach indywidualnych zalicza się tylko wyniki z tych konkurencji, w których ostatecznie sklasyfikowano minimum czterech zawodników, a w konkurencjach gdzie startują pary, osady, zespoły, drużyny zalicza się te, w których ostatecznie sklasyfikowano trzy pary, osady, zespoły, drużyny. Sklasyfikowanym może być zawodnik, który wystartował w zawodach i ukończył konkurencję lub odbył przynajmniej jedną walkę. Zawodnik zdyskwalifikowany, wycofany z zawodów, nie kończący konkurencji nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa (wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie 4.3b).

Polski związek sportowy może wystąpić do DSKiM MSiT o przyznanie premii punktowej zawodnikowi w kategorii młodzieżowej, który w wyniku małej frekwencji w jednej z konkurencji lub kategorii wagowej wystartował w MMP i ukończył rywalizację, ale nie otrzymał punktów. Warunkiem przyznania takiej premii jest udokumentowanie, iż zawodnik ten uzyskał miejsce finałowe na ostatnio rozgrywanych MŚ, ME lub PŚ (w kategorii młodzieżowca lub seniora).
 
4.3.  a) Jeżeli w danej konkurencji liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników (zespołów, drużyn, osad, par) jest mniejsza niż liczba miejsc punktowanych, to ostatni sklasyfikowany zawodnik (zespół, drużyna, osada, para) nie otrzymuje punktów. Pod pojęciem „ostatecznie sklasyfikowanych" rozumie się zespół, osadę lub zawodnika startującego indywidualnie, który zgodnie z regulaminem imprezy i przepisami danej dyscypliny ukończył konkurencję i zajął określone miejsce w zawodach.             
b) Wyjątek stanowią konkurencje, w których ostateczna (finałowa) rywalizacja poprzedzona jest eliminacjami (na tych samych zawodach), a zawodnik (drużyna, zespół, osada) poprzez taki start kwalifikuje się do rozgrywki finałowej i w finale nie zostaje, z różnych przyczyn, sklasyfikowany.
 
4.4. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do klasyfikacji zalicza się tylko te imprezy, w których ostatecznie sklasyfikowano zawodników z minimum trzech klubów sportowych.
 
4.5. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików obowiązuje podział na strefy określony w regulaminach szczegółowych poszczególnych dyscyplin sportu.
 
4.6. Zawodnik, reprezentując klub sportowy w zawodach podsystemu, zdobywa punkty imiennie i dla klubu, który reprezentuje. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym, a przejmującym zawodnika. Uprawnienia do podziału punktów pomiędzy klubami (przekazującym i przejmującym zawodnika) występują, gdy zawodnik zmienił barwy klubowe pomiędzy zawodami mistrzowskimi zaliczonymi do SSM (MMM, OOM-MPJmł., MPJ, MMP). Podział punktów obowiązuje przez 2 lata, czyli za udział w dwóch kolejnych corocznych imprezach rangi mistrzowskiej, zaliczanych do systemu. Podziału punktów nie należy dokonywać bezpośrednio na zawodach, ale dopiero po zweryfikowaniu wyników przez polski związek sportowy.
 
4.7. Podziału punktów dokonuje się na pisemny wniosek klubu z którego odszedł zawodnik. Wniosek taki należy skierować do pzs w terminie i formie określonej przez pzs. Polskie związki sportowe przesyłają niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego roku, do Komisji Sportu Młodzieżowego PFSM, zbiorcze zestawienie propozycji o podziale punktów zdobytych przez zawodników w SSM. Żadne wnioski w sprawie podziału punktów złożone bez zachowania ww. terminów i procedury nie będą uwzględniane.
 
4.8. Województwa i kluby, których zawodnicy nie mogą startować w zawodach finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w swojej kategorii wiekowej, ponieważ:

• reprezentują Polskę w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, w swojej lub wyższej kategorii wiekowej;
• odbywają niezbędne przygotowania do tych imprez;
na wniosek zainteresowanych, otrzymują premie punktowe według zasady:
• juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w zawodach OOM (9 pkt),
• juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15 pkt).
 
Województwa i kluby, których zawodnicy nie mogą startować w zawodach w swojej kategorii wiekowej w mistrzostwach Polski juniorów lub młodzieżowców, ponieważ:

• reprezentują Polskę w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w wyższej kategorii wiekowej;
• odbywają niezbędne przygotowania do tych imprez;
na wniosek zainteresowanych, otrzymują premie punktowe według zasady:
• juniorzy otrzymują punkty za udział w MŚ lub ME w kategorii wiekowej wyższej, tzn. młodzieżowca lub seniora, jak za pierwsze miejsce w zawodach MPJ (15 pkt),
• młodzieżowcy otrzymują punkty za udział w MŚ lub ME w kategorii wiekowej wyższej, tzn. seniora, jak za pierwsze miejsce w zawodach MMP (25 pkt). 
 
Zaliczenia punktów winny mieć charakter incydentalny, jedynie w przypadku braku możliwości koordynacji przez pzs terminów imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych.
 
4.9. Termin przygotowań do mistrzostw świata i mistrzostw Europy wymieniony w punkcie 4.8. obejmuje okres do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy głównej. Jeżeli zaliczenie punktów dotyczy więcej niż jednego zawodnika w danej konkurencji, to premie punktowe są odpowiednio dzielone między zainteresowanych zawodników. Wniosek o przyznanie premii punktowej powinien wpłynąć od PZS do Komisji Sportu Młodzieżowego PFSM najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego roku (decyduje data stempla pocztowego) i zawierać następujące informacje:

• termin, miejsce i kategorie wiekową MP, w których zawodnik nie mógł wziąć udziału;
• termin, miejsce i kategorie wiekową ME lub MŚ, w których zawodnik brał udział;
• wskazanie konkurencji, w których startował w ME lub MŚ oraz zajętego miejsca;
• wskazanie konkurencji, w których mają być przyznane punkty (w których zawodnik startował w danym roku na zawodach ogólnopolskich).
 
4.10. Start każdego zawodnika ocenia się:
• w kategorii młodzika i juniora młodszego – maksymalnie za udział w dwóch konkurencjach,
• w kategorii juniora i młodzieżowca – maksymalnie za udział w trzech konkurencjach.

W przypadku startu w większej liczbie konkurencji do oceny zaliczane są odpowiednio dwie (w kategorii młodzik, junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec) najwyżej punktowane konkurencje. Jeżeli przepisy wewnętrzne dyscypliny pozwalają na start zawodnika w kilku kategoriach wiekowych takiego zawodnika ocenia się według zasad za start w najniższej kategorii wiekowej w której startował.
 
4.11. Do klasyfikacji zalicza się zawody sportowe organizowane do 31 października danego roku. Zawody rozgrywane po tym terminie zalicza się do klasyfikacji roku następnego.
 
4.12. Klasyfikacja końcowa współzawodnictwa sportowego jest ogłaszana w grudniu danego roku. 
 

5. Zawody międzynarodowe

5.1. Mistrzostwa Polski rozgrywane w ramach SSM mogą być, za zgodą DSKiM MSiT, podniesione do rangi międzynarodowej, ale tylko wówczas, gdy organizacja takich zawodów stworzy polskim zawodnikom szansę na zdobycie dodatkowych punktów w oficjalnym rankingu międzynarodowym.
 
5.2. Koszty związane z podwyższeniem rangi zawodów mistrzowskich rozgrywanych w ramach SSM do imprezy międzynarodowej ponosi właściwy polski związek sportowy lub bezpośredni organizator, któremu związek (za porozumieniem) powierzył organizację tych zawodów.
W zawodach sportowych z cyklu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, których organizatorami są wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe, zadania organizacyjne związane z rozszerzeniem formuły (np. dodatkowe rezerwacje, zaproszenia sędziów o uprawnieniach międzynarodowych, podniesienie poziomu technicznego obiektu sportowego do warunków spełniających homologację o wyższym standardzie niż określona do rozgrywania mistrzowskich imprez krajowych) oraz ich dodatkowe koszty należą do polskiego związku sportowego.
 
5.3. Zasady eliminacji do zawodów finałowych i klasyfikacja końcowa zawodników posiadających obywatelstwo polskie na tych zawodach prowadzona jest odrębnie, w celu właściwego naliczenia punktów do rywalizacji krajowej. Zasady punktacji zawodników krajowych pozostają bez zmian. Komunikaty przekazywane do PFSM z imprez o rozszerzonej formule powinny zawierać klasyfikację zawodników zgodnie z zasadami określonymi dla komunikatów z mistrzostw Polski.
 

6. Postanowienia końcowe

Polskie związki sportowe oraz organizatorów imprez sportowych na każdym szczeblu współzawodnictwa zobowiązuje się do nadsyłania sprawozdań (komunikatów z zawodów) objętych SSM w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów (w przypadku zawodów rozgrywanych w drugiej połowie października, maksymalnie do 10 listopada danego roku – decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 
Polska Federacja Sportu Młodzieżowego
00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a
z dopiskiem „Wyniki”
tel (0-22) 529-87-12            
fax (0-22) 529-89-34
e-mail:
wyniki@sportmlodziezowy.pl lub ssmsport@poczta.onet.pl
 
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu impreza sportowa nie zostanie ujęta w klasyfikacji podsystemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 
W terminie do dnia 30 czerwca danego roku polskie związki sportowe mogą przekazać na piśmie propozycje zmian regulaminowych na rok następny. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wniosek dotyczący zmian w oznaczaniu kategorii wiekowych lub konkurencji powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i dołączoną kopią z przepisów międzynarodowych, potwierdzającą wnioskowaną zmianę. Wniosek bez uzasadnienia będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braków formalnych.
 
Uwaga!
Komunikaty z imprez powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędne do przeprowadzenia analizy startujących w dyscyplinie zawodników, a w szczególności:
- ostateczną kolejność,
- nazwiska i imiona zawodników,
- rok urodzenia,
- nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń),
- podpis sędziego głównego lub organizatora.

W przypadku gier zespołowych i konkurencji drużynowych konieczne jest podanie imiennych składów startujących zespołów (drużyn), wraz z rokiem urodzenia każdego z zawodników.
                                                                                               
Komunikaty nie zawierające wyżej wymienionych danych nie zostaną uwzględnione do klasyfikacji współzawodnictwa.
 
Prawo do interpretacji regulaminów SSM w przypadku odwołań od decyzji sędziego głównego przysługuje DSKiM MSiT oraz PFSM (w zakresie określonym w odrębnym dokumencie).
 
Organizator OOM jest uprawniony do pokrywania kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników w limitach wynikających z regulaminu podsystemu współzawodnictwa. Dodatkowe koszty będące efektem decyzji podjętych bez uzgodnienia z DSKiM MSiT i organizatorem ponosi jednostka, w imieniu której uprawniony wnioskodawca (np. przedstawiciel pzs lub sędzia główny) występował.
 
Zawodnik objęty procesem treningowym oraz uczestniczący w zawodach sportowych powinien posiadać badania lekarskie zgodnie z przepisami polskich związków sportowych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2815).
 
Wszyscy uczestnicy mistrzostw Polski rozgrywanych w ramach podsystemu powinni posiadać: licencję sportową, obowiązkowe ubezpieczenie NW oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 
Polskie związki sportowe uczestniczące w SSM lub ubiegające się o wprowadzenie do niego zobowiązane są przedstawiać corocznie do DSKiM MSiT, w terminie do 31 października, informację o liczbie licencji zawodniczych w poszczególnych kategoriach wiekowych, w podziale na dziedziny/dyscypliny i płeć.
 
Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkurencjach, w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w każdej z dyscyplin sportu, wręczane są:
- za miejsca 1-3 medale, za miejsca 1-8 dyplomy,
natomiast najwyżej sklasyfikowanym klubom i województwom
- za miejsca 1-3 puchary, a za miejsca 1-8 dyplomy.
 
Na medalu powinien być zamieszczony napis: „Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży” oraz „Mistrzostwa Polski juniorów młodszych” (lub juniorów) natomiast dla piłki nożnej – „Puchar Deyny”.
 
Polskie związki sportowe mogą przyznawać zwyczajowo przyjęte formy dodatkowego nagradzania zawodników (np. tęczowa koszulka, złoty pas itp.) lecz nie medale PZS za Mistrzostwo Polski.
 
Organizacje sportowe, samorządy, sponsorzy mogą przyznawać nagrody rzeczowe dla zawodników pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Wręczanie nagród dodatkowych musi być uzgodnione z organizatorem Finałów OOM i zaakceptowane przez MSiT.
 
Zasady ogólne organizacji Finałów OOM zawarte są w opracowaniu PFSM „Główne zasady organizacji Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”.

facebook