Dodana: 12 styczeń 2017 08:21

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2020 08:45

Miejsca Przyjazne Rowerzystom - nabór

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Ilustracja do artykułu 6. Wzór plakietki MPR.jpg

Zapraszamy:

 1. OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe); Usługi hotelowe mogą być świadczone w obiektach hotelarskich oraz w innych (nieskategoryzowanych) obiektach. Nieskategoryzowany obiekt powinien spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych przedsiębiorca/rolnik ma obowiązek zgłosić taki obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia tego obiektu).
 2. ATRAKCJE TURYSTYCZNEdo których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
 3. OBIEKTY GASTRONOMICZNE zakłady lub punkty gastronomiczne, stałe lub sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos, (np. restauracje, bary);
 4. INFORMACJE TURYSTYCZNEpunkty i centra informacji turystycznej stanowiące miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem oraz należące do sieci informacji turystycznej spełniające wymogi określone przez Polską Organizację Turystyczną, oznakowane specjalnym znakiem „i”, zgodnie z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Kategoria ta nie może być przyznawana innym podmiotom, u których usługi informacji turystycznej są dodatkowym obszarem działania w ramach prowadzonej działalności.
 5. POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (dworce autobusowe/kolejowe, sklepy i serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stacje paliw, centra handlowe, sklepy wielobranżowe, uzdrowiska oraz biura podróży).

zlokalizowane na obszarze województwa podlaskiego położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu współpracy)

do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

 

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego).

Nabór jest ciągły.

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

 • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
 • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z "Regulaminem współpracy");
 • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

W przypadku ubiegania się o uzyskanie rekomendacji w więcej niż jednej kategorii, do każdej wnioskowanej kategorii należy wypełnić osobny formularz zgłoszenia.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja i kompletność) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V "Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy".

Dokument ten stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15 – 888 Białystok

Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres
e-mailowy:

mpr@wrotapodlasia.pl.

We wszystkich sprawach związanych z naborem i wysyłkę ankiet należy kierować na powyższy adres e-mailowy.

 Dokumenty do naboru i sprawozdawczości:

 1. Regulamin naboru MPR
 2. Wykaz gmin w korytarzu
 3. Formularz zgłoszeniowy
 4. Instrukcja do formularza zgłoszenia
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Wzór plakietki MPR
 7. Wzór znaku MPR
 8. Ankieta monitoringu

 

facebook