Dodana: 11 marzec 2021 11:30

Zmodyfikowana: 11 marzec 2021 11:30

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ilustracja do artykułu KTR63843.jpg

Konkurs jest kierowany do podmiotów, które mogą zgłaszać oferty w celu zrealizowania następujących zadań: ogólnopolskiego Programu pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki”; zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zgodnego z wytycznymi Ministerstwa ds. Sportu; dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe w Systemie Sportu Młodzieżowego ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2021 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnym załącznikiem, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do  12 kwietnia 2021 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Treść ogłoszenia do pobrania poniżej. 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Red.: Cezary Rutkowski

Fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook