Dodana: 1 marzec 2016 14:30

Zmodyfikowana: 1 marzec 2016 14:58

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu: • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Oferty realizacji zadań należy składać do dnia 23.03.2016 r. według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania   tego zadania  (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz niezbędnymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnymi załącznikami, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją), opieczętować i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 29 marca 2016 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę/ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

- oświadczenie (do pobrania o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach,

- oświadczenie (do pobrania) o braku dofinansowania/nieubieganiu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego objętego ofertą w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

 

Treść ogłoszenia: 

- wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez w województwie podlaskim oraz udziale zawodników w rywalizacji sportowej w roku 2016

 (plik: treść ogłoszenia 2016 – promocja -  do pobrania)

- Udzielenie dotacji na przeprowadzenie procedury dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 r. w Systemie Sportu Młodzieżowego (plik: treść ogłoszenia 2016 - SSM-  do pobrania

- Organizacja wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku wiejskim.

 (plik: treść ogłoszenia 2016- sport wiejski– do pobrania)

 

facebook