Dodana: 21 styczeń 2020 15:13

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 14:41

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Widok na jezioro, w tle las, na tafli wody odbijające się niebo

RODZAJE ZADAŃ:

  1. Popularyzacja turystyki aktywnej (w tym rowerowej i wodnej, poprzez organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń sportowo-turystycznych oznaczeniu ponadlokalnym, takich jak: rajdy piesze, rowerowe, regaty itp.).
  2. Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie (renowację) szlaków pieszych i rowerowych.
  3. Wspieranie rozwoju produktów turystycznych m.in. poprzez promowanie szlaków kulturowych (jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej) oraz kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa (dla rozwoju turystyki i ochrony tych elementów).

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 22 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022)  lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 17 lutego 2020 r.

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl: 22.01.2020 r. – 14.02.2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki (tel. 85 66 54 485 lub 85 66 54 484).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook