Dodana: 21 styczeń 2021 11:50

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2021 12:25

Otwarte konkursy ofert z zakresu wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza cztery konkursy ofert na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców regionu. Na te cel w budżecie województwa na 2021 r. zabezpieczono blisko 4 mln zł. Termin składania ofert - 12 lutego 2021 r.

Trzy sportsmenki startują do biegu na bieżni.

Konkurs został ogłoszony zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pózn. zm.) i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1. Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym.

2. Organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób z niepełnosprawnościami, sportu masowego.

3. Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży.

4. Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w województwie podlaskim.

5. Szkolenie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego.

6. Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu.

7. Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego.

8. Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej oraz piłce siatkowej w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego.

9. Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w najwyższej klasie rozgrywkowej w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do 12 lutego 2021 r. według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Należy ją przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl, a następnie wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (nie później niż do 15 lutego 2021 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej UMWP (ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok). Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Treść ogłoszeń w załączeniu poniżej.


tekst: Michał Kiejko, Departament Edukacji Sportu i Turystyki
oprac.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook