Dodana: 18 luty 2019 12:06

Zmodyfikowana: 18 luty 2019 12:06

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Sport, rekreacja, wypoczynek”

Dnia 15 lutego 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez „Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Badders Club” pn. „Sport, rekreacja, wypoczynek”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 19 lutego 2019 r. do dnia 25 lutego 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta w załączeniu

 

 

facebook