Dodana: 20 czerwiec 2018 08:32

Zmodyfikowana: 20 czerwiec 2018 08:32

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dnia 19 czerwca 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratunkowego”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:TUTAJ 

facebook