Dodana: 20 marzec 2019 13:55

Zmodyfikowana: 20 marzec 2019 13:55

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 20 marca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacja Instytut Białowieski pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 27 marca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączeniu

facebook