Dodana: 6 sierpień 2018 10:01

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2018 10:01

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 3 sierpnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Yacht Club „ARCUS” w Łomży pn. „Regaty Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego”.

Ilustracja do artykułu regaty.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 7 sierpnia 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook