Dodana: 8 maj 2018 11:25

Zmodyfikowana: 8 maj 2018 11:25

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 27 kwietnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Nowa Wola pn. „Integracyjne Spotkanie Sportowe „Dobra Wola”.

Ilustracja do artykułu pobrane.jpeg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 9 maja do dnia 15 maja 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

facebook