Dodana: 23 marzec 2021 14:51

Zmodyfikowana: 23 marzec 2021 15:07

Konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Ratownik medyczny w pomarańczowo-czarnej kurtce z założonymi za plecami rękoma przy samochodzie

Konkurs kierowany jest do podmiotów, które mogą zgłaszać oferty w celu zrealizowania następujących zadań: utrzymanie gotowości ratowniczej oraz gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego; prowadzenie działań ratowniczych; organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2021 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert oraz dołączeniu niezbędnych załączników, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do  12 kwietnia 2021 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Treść ogłoszenia do pobrania poniżej. 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Red.: Cezary Rutkowski

Fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook