Dodana: 29 lipiec 2020 12:51

Zmodyfikowana: 29 lipiec 2020 12:51

Społeczność, organizowanie, współdziałanie, angażowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu (29.07), przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na dwa projekty, realizowane w ramach Lokalnych Grup Działania (LGD).

Ilustracja do artykułu wieś.JPG

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację projektu „Program Aktywności Lokalnej w gminie Piątnica i w gminie Śniadowo”,  którego głównym celem jest zaktywizowanie i zorganizowanie społeczności lokalnej. Projekt jest skierowany do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz społeczności lokalnej. W ramach aktywizacji społecznej przewidziane są warsztaty, kursy, szkolenia, inicjatywy społeczne, wsparcie pracowników socjalnych. W ramach aktywizacji zawodowej przewiduje się m. in.: kursy zawodowe, staże zawodowe, poradnictwo indywidualne, wsparcie pracowników socjalnych.

Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy i Ośrodek Pomocy Społecznej w  Śniadowie. Wartość dofinansowania projektu  wynosi  316 815,85 . Projekt zgłoszony został w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

 

Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie będzie realizować projekt „SOWA II – Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie”. Działania w projekcie mają na celu wsparcie ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Zaplanowano tu działania o charakterze środowiskowym, organizacja spotkań, konsultacji, działania edukacyjne
i debaty społeczne dla mieszkańców. Działania te pozwolą na zwiększenie aktywności oraz integracji lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 . Projekt zgłoszony został w ramach „Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu”. Wnioskodawcą w projekcie jest Gmina Drohiczyn.

 

Tekst: Edyta Chodakowska - Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook