Dodana: 31 maj 2021 09:11

Zmodyfikowana: 31 maj 2021 14:35

XXXI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji- transmisja online

Obrady w trybie zdalnym odbędą się w poniedziałek (31.05) – poinformował Bogusław Dębski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Początek o godz. 13.00. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i w serwisie YouTube.

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041./Druk Nr 480/.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. /Druk Nr 479/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaświły./Druk Nr 481/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno./Druk Nr 482/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabne./Druk Nr 491/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku./Druk Nr 474/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku./Druk Nr 475/.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach./Druk Nr 477/.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach./Druk Nr 483/.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Podlaskie z Miastem Łomża umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”./Druk Nr 486/.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Podlaskie z Caritas Diecezji Ełckiej umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku pokoszarowego do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej „MISERICORDIA III”./Druk Nr 487/.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Podlaskie z Miastem Białystok umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3”./Druk Nr 488/.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków./Druk nr 484/.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”./Druk Nr 489/.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie./Druk Nr 485/.
 19. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Województwa Podlaskiego z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku./Druk Nr 476/.
 20. Rozpatrzenie Informacji w sprawie realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku./Druk Nr 490/.
 21. Rozpatrzenie informacji dotyczącej planów inwestycyjnych WOSiR Szelment Sp. z o.o. w 2021 r./Druk Nr 492/.
 22. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do  12 maja 2021  i od 13 maja 2021 roku./Druk Nr 478/.
 23. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 26 kwietnia 2021 roku.
 24. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 493/.
 25. Wolne wnioski, informacje.
 26. Zamknięcie sesji.

 

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj.

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Piotr Babulewicz

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook