Dodana: 15 wrzesień 2020 15:15

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2020 15:15

XXI Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego (28.09)

Najbliższe posiedzenie Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się w poniedziałek, 28 września br. na widowni Dużej Sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku ul. Odeska 1. Początek obrad o godz. 12.00

Ilustracja do artykułu XVIII Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego -- 20.jpg

Proponowany porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2019 rok./Druk Nr 297/.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041./Druk Nr 312/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020./Druk Nr 311/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. /Druk Nr 310/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grajewo. /Druk Nr 305/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań istotnych dla gmin w ramach konkursu pn.„Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego”./Druk Nr 313/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Sokoły na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Sokołach./Druk Nr 314/.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2021 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu./Druk Nr 298/.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2021 na udzielenie pomocy finansowej Gminie Gródek. /Druk Nr 317/.
 13. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych Województwa Podlaskiego za I półrocze 2020 roku./Druk Nr 308/.
 14. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2020 roku./Druk Nr 309/.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego./Druk Nr 291/.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego./Druk Nr 295/.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku./Druk Nr 299/.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku./Druk Nr 300/.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy./Druk Nr 301/.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2020 roku./Druk Nr 302/.
 21. Informacja o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie za I półrocze 2020 roku         w porównaniu do I półrocza 2019 roku./Druk Nr 303/.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich. /Druk Nr 292/.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich. /Druk Nr 306/.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi wojewódzkiej./Druk Nr 318/.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/293/01 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego./Druk Nr 307/.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni dachowej budynku, znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, ze Spółką P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7./Druk Nr 294/.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia apelu o pomoc w duchu solidarności  z poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu          i powodzi w województwie podkarpackim./Druk Nr 315/.
 28. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego./Druk Nr 293/ (okres od dnia 1 lipca  2020 r. do dnia 19 sierpnia  2020  oraz okres od  20 sierpnia 2020 r.). 
 29. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za II kwartał 2020 r./Druk Nr 304/.
 30. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 6 lipca 2020 r.
 31. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 316/.
 32. Wolne wnioski, informacje.
 33. Zamknięcie sesji. 

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj 

 

oprac. Aneta Kursa
fot. archiwum UMWP/Mateusz Duchnowski

 

 

                                                      

facebook