Dodana: 25 luty 2018 10:30

Zmodyfikowana: 27 luty 2018 12:48

XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu P1460667.jpg

Po otwarciu sesji przewodniczący Jarosław Dworzański rozpoczął dyskusję o stanie finansów w podlaskiej służbie zdrowia, z uwagi na obecność prezesa NFZ Andrzeja Jacyny, który przyjął zaproszenie i przybył na obrady Sejmiku.

Sytuacje w podlaskich szpitalach, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, przedstawił Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.

- W krytycznej sytuacji jest opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień w naszych szpitalach. Od dłuższego czasu zwracamy się o wzrost o 1 zł wyceny punktu, który obecnie wynosi 10,80 zł. To umożliwiłoby bezpieczne funkcjonowanie naszych jednostek – podkreślił Bogdan Dyjuk.

O trudnej sytuacji w swoich szpitalach powiedzieli dyrektorzy: Tomasz Goździkiewicz, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy oraz Cezary Nowosielski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Śniadeckiego w Białymstoku.

- Zagrożone jest funkcjonowanie oddziałów w szpitalu, ponieważ 48 lekarzy złożyło wypowiedzenia z pracy. – powiedział dyrektor Goździkiewicz.

Obaj dyrektorzy przedstawili szczegółowo sytuację szpitali.

- Bardzo mi zależy, by takie dane spływały do NFZ, będę wdzięczny za te dane, mogą być argumentem do rozmowy z ministrem finansów. Takich danych w dotychczasowych rozmowach było brak. Myślę o funduszu zapasowym, o uruchomieniu dodatkowych środków, które są w zasięgu – rozpoczął swoje wystąpienie prezes Andrzej Jacyna. – Myślę, że złożę wniosek o zwiększenie nakładów na psychiatrię po obejrzeniu dzisiejszych danych.

W dalszej części wyjaśnił, że dopiero w II półroczu może się okazać, czy np. Choroszczy uda się pomóc, ponieważ obecne umowy obowiązują do końca czerwca.

- Plany NFZ są proste i z grubsza podobne do rozwiązań z ubiegłego roku. Planujemy zmianę wyceny punktu od 1 lipca i psychiatria będzie preferowana przy tych wycenach – dodał prezes starając się odpowiedzieć na pytania radnych i obecnych na sali gości.

(całość debaty dostępna w materiale filmowym)

Po przerwie zabrał głos przewodniczący Jarosław Dworzański, który przypomniał w jakich okolicznościach wystąpił z Platformy Obywatelskiej.

- Koledzy z mojej byłej partii przygotowali wniosek o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego Sejmiku, w związku z tym postanowiłem sam zrezygnować – powiedział Jarosław Dworzański.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie jego rezygnacji. Obrady poprowadził najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący Mieczysław Bagiński, któremu pomagał wiceprzewodniczący Jacek Piorunek.

Z punktu dotyczącego zmian w budżecie województwa radni wykluczyli  - do następnej sesji – dokapitalizowanie spółek WOSiR Szelment i PKS Nova, domagając się by dyrektorzy placówek przedstawili plany finansowe.

Kolejny projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ustalenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu nie zyskał większości głosów.

Punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany został zdjęty z porządku obrad.

Kolejne projekty uchwał radni przyjęli większością głosów.

Klub radnych PiS zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

- Wnosimy, by z nazwy Teatru Dramatycznego wykreślić imię i nazwisko Aleksandra Węgierki. Naszym zdaniem Aleksander Węgierko nie zasługuje na zaszczyt bycia patronem teatru – uzasadniała radna Elżbieta Kaufman-Suszko.

- Zarząd Województwa Podlaskiego jest za dekomunizacja, ale za dekomunizacją z głową. Zwróciliśmy się do IPN i do autorytetów z historii. Otrzymaliśmy opinię z Komisji Ścigania Zbrodni IPN, z której wynika, że Teatr Dramatyczny powinien zachować Aleksandra Węgierkę jako patrona – odpowiedział wicemarszałek Maciej Żywno.

Po dyskusji  i negatywnej opinii sejmikowej komisji kultury radni odrzucili projekt uchwały stosunkiem głosów 17 do 8. Aleksander Węgierko pozostał patronem Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Radni podjęli też stanowisko Sejmiku w sprawie rozprzestrzeniania się ASF, dotyczące apelu o skuteczne doprowadzenie do depopulacji dzika także na terenach parków narodowych.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ustalenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru:
  a.Miastu Augustów,
  b.Miastu Bielsk Podlaski,
  c. Miastu Grajewo,
  d. Miastu Hajnówka,
  e. Miastu Siemiatycze,
  f. Miastu Sokółka,
  g. Miastu Wysokie Mazowieckie,
  h. Powiatowi Sejneńskiemu,
  i. Miastu Zambrów
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany nazwy i siedziby Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
 22. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku w 2017 roku.
 23. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku za rok 2017.
 24. Sprawozdanie z działalności poszczególnych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego za 2017 rok.
 25. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 29. Wolne wnioski, informacje.
 30. Zamknięcie sesji.
facebook