Dodana: 11 wrzesień 2019 13:12

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2019 13:12

XII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się 9 września br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku

Ilustracja do artykułu XII Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji-30.jpg

Zmiany w porządku obrad
Do proponowanego porządku obrad wprowadzono punkt 5a – dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041; punkt 18a – dotyczący nadania Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiemu Centrum Kultury imienia  Stanisława Moniuszki, punkt 19b – rozpatrzenie skargi na Marszalka Województwa Podlaskiego w sprawie gospodarowania funduszami europejskimi i punkt 24a – przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie trudnej sytuacji w spółdzielni mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim

Radni wojewódzcy uczcili minutą ciszy zmarłą w tragicznych okolicznościach Joannę Jasiewicz Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Remont dawnej loży masońskiej, podwyżki dla pracowników podlaskich instytucji kultury i patron dla Opery 
Jednym z głównych punktów obrad było rozpatrzenie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2019 i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2041. Jak informował skarbnik województwa Paweł Jungerman, zmiany w budżecie na rok bieżący jak i w WPFWP  wynikają z przesunięć części inwestycji na rok 2020. Chodzi m.in. o prace przy Centrum Diagnostyczne Leczenia Chorób Nowotworowych, które ze względu na procedurę przetargową niektóre prace inwestycyjne rozpocznie dopiero w 2020 r. Odstąpiono też od przebudowy budynku przy ul. M. Skłodowskie Curie 8a – z tych funduszy zostanie wyremontowany należący do samorządu województwa, zabytkowy budynek przy ul Kilińskiego w Białymstoku ( dawna siedziba Książnicy Podlaskiej, a w XIXw. loża masońska).
Zmiany w budżecie i  w wieloletniej prognozie zostały przyjęte przez radnych.

Sejmik podjął też uchwałę o podwyżkach dla pracowników instytucji kultury podległych samorządowi województwa. Na ten cel Zarząd Województwa przeznaczył ponad 2,5 mln złotych. 
Podwyżki otrzymają pracownicy dziewięciu instytucji : Teatru Dramatycznego im. A.Węgierki, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Książnicy Podlaskiej, Muzeum Podlaskiego, Teatru Wierszalin w Supraślu, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, Ośrodka Pogranicze "Sztuk, kultur narodów" w Sejnach, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. 
Po przeanalizowaniu zarobków, została podjęta decyzja o przyznaniu największych podwyżek w instytucjach, gdzie wynagrodzenia zasadnicze są najniższe. Średnio wyniosą one od ok. 200 zł do 380 zł brutto na etat.
To będzie pierwsza od sześciu lat podwyżka w instytucjach kultury podległych samorządowi województwa.

Radni wojewódzcy podjęli też uchwałę o nadaniu Operze i Filharmonii Podlaskiej imienia Stanisława Moniuszki.

I półrocze w instytucjach samorządowych
Dyrektorzy departamentów informowali o wykonaniu planów finansowych za pierwsze półrocze 2019 w podległych placówkach. 
Jak mówiła dyrektor Biura Kultury Agata Puchalska w podległych placówkach  plany finansowe i programowe są zgodne z założeniami, wyjątkiem jest OiFP, dla której dużym obciążeniem jest kredyt w rachunku bieżącym -  Na dzień 30 czerwca br. wyniósł on 3 mln 493 zł, oprócz tego OiFP ma zaciągnięte zobowiązania finansowe na ponad 6 mln zł. 
Plan naprawy finansów dla OiFP  w porozumieniu z urzędem marszałkowskim i ministerstwem kultury przygotowuje nowa dyrektor placówki prof. Ewa Iżykowska- Lipińska.
O trudnej sytuacji w szpitalach wojewódzkich informował dyrektor Departamentu Zdrowia Dominik Maślach. Radni zgodnie przyznali, że problemy finansowe podlaskiej służby zdrowia wynikają ze zbyt niskich stawek za świadczone usługi medyczne, a rozwiązaniem jest zmiana planów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sejneński Warsztaty Terapii Zajęciowej z samorządową pomocą
Radni też jednogłośnie przyjęli też uchwałę o wsparciu powiatu sejneńskiego w budowie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Na ten cel zabezpieczyli w budżecie województwa kwotę 250 tys. zł. jako uzupełnienie wkładu własnego Powiatu Sejneńskiego do projektu realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska.
Dzięki tej inwestycji osoby niepełnosprawne z Sejn i okolic będą miały stałe miejsce rehabilitacji i opieki – budynek dotąd wynajmowany przez WTZ nie daje się do funkcjonowania.


W porządku obrad znalazła się też m.in. skarga na Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie gospodarowania funduszami europejskimi – sejmik uznał skargę za bezzasadną. 

Podczas XII sesji wypracowano i przyjęto stanowiska w sprawie trudnej sytuacji mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim – z inicjatywą wystąpił radny Stefan Krajewski. Sejmik po naniesionych poprawkach przyjął stanowisko ( treść dokumentu w załączeniu ) 

ak

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania   planów   finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych   instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze   półrocze 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania   budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej   Województwa Podlaskiego za I półrocze 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
 9. Rozpatrzenie projektu   uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie   nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu   Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania   konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia   Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Rozpatrzenie projektu   uchwały w sprawie pozbawienia 3 odcinków starodroży   drogi krajowej nr 8 kategorii drogi wojewódzkiej.
 14. Rozpatrzenie projektu   uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi wojewódzkiej.
 15. Rozpatrzenie projektu   uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu   Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu   Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie petycji w zakresie nadzoru, kontroli oraz działań usprawniających funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
 20. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie   Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach   organizacyjnych w I półroczu 2019 roku.
 21. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego
 22. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za II kwartał 2019 r.
 23. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 18 czerwca 2019 r.
 24. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 25. Wolne wnioski, informacje.
 26. Zamknięcie sesji.

 Projekty uchwał znajdują się TUTAJ

facebook