Dodana: 9 styczeń 2009 14:22

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 14:22

Miasto BiałystokDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 294830
Powierzchnia: 102 km2
Adres urzędu:
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.  (85) 869 60 00
fax. (85) 869 62 65
e-mail:  prezydent@um.bialystok.pl
http://www.bialystok.pl

Ośrodek Kultury:
Białostocki Ośrodek Kultury
ul. Legionowa 5
15-281 Białystok
tel. (085) 742 48 23
tel./fax: (085) 742 15 15
e-mail: bok@bialystok.pl
www.bok.bialystok.pl

Centrum Kultury Prawosławnej
ul. Św. Mikołaja 5
15-420 Białystok
tel. (085) 744 30 10
fax. (085) 744 11 42
www.orthodox.bialystok.pl/centrum

Dom Kultury "Śródmieście"
ul. Kilińskiego 13
15-089 Białystok
tel.: (085) 741 65 17
e-mail: dksb@unet.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Warszawska 79
15-201 Białystok
tel. (085) 732 79 49
http://www.mdkbia.prv.pl


Biblioteka:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
ul. Kilińskiego 16
15-950 Białystok
tel. centr.: (085) 732 64 36, 741 55 35, 741 64 84
tel. sekr.: (085) 741 67 23
fax: (085) 741 66 95
e-mail: sekretar@poczta.wbp.bialystok.pl
www.wbp.bialystok.pl

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

 • 2001-2004, Phare 2000 SSG, Budowa tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku - budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku, kwota wsparcia /w zł/: 17 480 000
 • 2003, Phare2000 Małe Dotacje, Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku, 577 445
 • 2002-2004, Phare 2001 SSG, Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku, 12 180 000
 • 2004-2005, Phare 2002 SSG, Podlaskie – teren inwestycyjny w Białymstoku -budowa ul. Hetmańskiej na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej oraz od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej i modernizacja ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Sikorskiego w Białymstoku, 5 180 000 (Kontrakt 1), 4 690 000 (Kontrakt 2)
 • 2004-2005, Phare 2003 SSG, Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białegostoku - budowa ul. Elewatorskiej w Białymstoku, 9 710 000
 • 2005, Phare 2003 CBC, Współpraca transgraniczna Polski, Litwy i Białorusi w celu ochrony środowiska, ludzi i mienia – zakup terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 623 146
 • 2004-2005, Phare 2002 CBC, Efektywne wykorzystanie środków pomocowych UE przez gminy Euroregionu Niemen – utworzenie punktów koordynacji projektów w gminach, 264 053
 • 2005-2007, EFRR w ramach ZPORR, „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku”-  Etap I -
  modernizacja ulic: Kopernika- Zwierzyniecka- 11 Listopada- Skłodowskiej- Kalinowskiego- Liniarskiego oraz zakup autobusów, 36 331 625
 • 2004-2006, EFRR w ramach ZPORR, Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki (H. Kołłątaja i Z. Herberta) w Białymstoku, 5 840 348
 • 2006-2007, EFRR w ramach ZPORR, Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku, 1 644 015
 • 2006-2008, EFRR w ramach ZPORR, Rozbudowa Infrastruktury Służącej Rozwojowi Aktywnych Form Turystyki w  Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków - Budowa ścieżek rowerowych w ul. Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej oraz do Supraśla oraz modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego, 3 960 530
 • 2005-2007, EFRR w ramach ZPORR, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - budowa systemu elektronicznych usług publicznych, zarządzania dokumentami w Urzędzie Miejskim, 21 548 536
 • 2006-2008, SPO-T, Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej, 9 612 508
 • 2004, CPF fundusze złotowe Komisji Europejskiej (counterpart founds), „Jak skutecznie ubiegać się o środki Unii Europejskiej - kurs dla pracowników samorządowych” – szkolenie dla pracowników UM, 13 464
 • 2005, CPF fundusze złotowe Komisji Europejskiej (counterpart founds), „Przygotowanie pracowników do efektywnego rozliczania i monitoringu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”  – szkolenie dla pracowników UM, 11 900
 • 2006-2007, EFRR INTERREG IIIA / TACIS CBC, Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego – budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku, 4 052 100
 • 2001-2007, ISPA/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI, Projekt Nr 2001/PL/16/P/PE/024: „Poprawa jakości wody w Mieście Białystok” – rozbudowa procesów technologicznych w SUW Wasilków-Pietrasze, budowa zakładu ozonowania wstępnego, modernizacja komór fermentacyjnych, 41 280 000
 • 2004/2005, ZPORR, Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z obszarów wiejskich – wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, 844 404,27
 • 2005/2006, ZPORR,Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z obszarów wiejskich - – wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, 1 147 653,23
 • 2006/2007, ZPORR, Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z obszarów wiejskich – wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, 970 421, 00
 • 2006, SPO RZL, Inwestuj w siebie z pożytkiem dla wszystkich – zwiększenie poziomu mobilności zawodowej i elastyczności w dostosowywaniu się do istniejących potrzeb lokalnego rynku pracy, 274 044,30
 • 2004, PHARE 2002, „Konkurs na dotacje dla szkół zawodowych (ZSZ 2) - Projekt dotyczył zakupu do placówki sprzętu IT niezbędnego do wdrażania zmodernizowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy, 120 645,80
 • 2004, PHARE 2002, „Konkurs na dotacje dla szkół zawodowych – Umiejętności gwarantem sukcesu w przyszłości” (ZSM-D) Projekt dotyczył zakupu do placówki sprzętu IT niezbędnego do wdrażania zmodernizowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy.  Projekt objął swoim działaniem uczniów kształcących się w zwodzie technik technologii drewna, technik, mechanik, 88 846,02
 • 2004, PHARE 2002, ”Dobra szkoła – dobra przyszłość” (ZSH-E) Projekt dotyczył zakupu sprzętu IT niezbędnego do wdrażania zmodernizowanej oferty edukacyjnej dostosowanej do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy, 85 903,71
 • 2005/2006, PHARE 2003, (ZSH-E)„Dobra szkoła - sukces w przyszłości” W ramach projektu doposażono pracownie symulacji i centrum multimedialnego, zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, zestawy wielofunkcyjne, kamery oraz rzutniki, 157 579,93
 • 2005/2006, PHARE 2003, (ZSM) „Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych gwarancja dobrego startu”  W ramach projektu zakupiono osprzętownienie do Stacji Diagnostycznej, oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 93 973,42
 • 2005/2006, PHARE 2003, (ZSP nr 2) „Przygotowany absolwent – współpraca szkoły i pracodawców w edukacji zawodowej” W ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do spedycji i handlu. Zakupione oprogramowanie posłużyło wprowadzeniu nowej specjalizacji w zawodzie technik technologii żywności: handel żywnością oraz, technik spedytor, 81 488,48
 • 2005/2006, PHARE 2003,(ZSR) „Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku” W ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, zakupiono również oprogramowanie do projektowania ogrodów „Wymarzony ogród”, 85 564,21
 • 2005/2006, PHARE 2003, (ZSE) „Modernizacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku – Informatyczna edukacja zawodowa”  W ramach zestawu zakupiono zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, projektory multimedialne z przeznaczeniem do nauki zawodów technik informatyk i technik teleinformatyk, 138 023,17
 • 2005/2006, PHARE 2003, (ZSM-D) „Rozwiń skrzydła”  Zakupiono w ramach programu edukacyjne obrabiarki sterowane numerycznie (tokarka, frezarka, piła taśmowa), 309 829,2
 • 2005/2006, PHARE 2003, (ZSB-G) „Wsparcie na modernizacje oferty edukacyjnej”  W ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz inne multimedia celem utworzenia pracowni projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, 89 635,83
 • 2005/2006, PHARE 2003, (ZSZ 2) „Z informatyką na podbój rynku pracy”  W ramach projektu zakupiono sprzęt dydaktyczny służący do zorganizowania nowych pracowni dydaktycznych: mechatroniki oraz mobilnego centrum informacji technicznej, 345 104,43
 • 2006/2007, EQUAL, „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” Od września 2006 roku siedem białostockich przedszkoli i dwa żłobki rozpoczęły wydłużony system dziennej pracy tj. do godz. 20.00 w przypadku przedszkoli i do godz. 21 w przypadku żłobków oraz w soboty, 770 000,00
 • 2005/2006, SOCRATES COMENIUS, Dofinansowanie otrzymało 14 placówek z terenu Miasta Białegostoku. Celem projektów jest nawiązywanie współpracy z placówkami w innych krajach, wymiana kulturalna, propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, wymiana doświadczeń, 281 816, 00
 • 2006/2007, SOCRATES COMENIUS, Dofinansowanie otrzymało 18 placówek z terenu Miasta Białegostoku. Celem projektów jest nawiązywanie współpracy z placówkami w innych krajach, wymiana kulturalna, propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, wymiana doświadczeń, 345 055, 00
 • 2005/2007, EFS SPO-RZL„Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród pracodawców”. Projekt ma charakter badawczy, a jego głównym celem jest uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej potrzeb osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie rynku pracy oraz zapotrzebowania na pracę tych osób wśród pracodawców, 415 250,00

  Współpraca zagraniczna:
 • Eindhoven (Holandia),
 • Kaliningrad, Psków (Rosja),
 • Kowno (Litwa),
 • Jełgawa (Łotwa),
 • Grodno (Białoruś),
 • Dijon (Francja).

Planowane imprezy promocyjne:

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
 • Festiwal Dni Sztuki Współczesnej
 • Dni Miasta Białegostoku
 • Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych
 • Jesień z Bluesem - Festiwal
 • Białostockie Spotkania Folkowe
 • Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych
 • Jarmark na Jana

Pierwsza wzmianka o Białymstoku w źródłach pisanych pochodzi z 1514 roku. Około roku 1570 stanął w granicach dzisiejszego miasta, wybudowany przez rodzinę Wiesiołowskich dwór, który pełnił funkcje obronne. W latach 70. XVI wieku obok dworu zbudowano drewniany kościół i wyznaczono miejsce na plac targowy, tworząc w ten sposób zalążek przyszłego miasta. Zamek Wiesiołowskich uległ zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Pod koniec XVII wieku wojewoda podlaski Stefan Mikołaj Branicki dokonał przebudowy zamku w barokowy pałac. W tym też czasie Białystok zaczął nabierać charakteru miasta. Prawa miejskie Białystok uzyskał od króla Jana III Sobieskiego w 1692 roku, natomiast prawa magdeburskie nadał miastu w lutym 1749 roku August III Sas. Duże zasługi dla rozbudowy miasta położył hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki - pretendent do królewskiego tronu. Po roku 1726 rozbudował gruntownie pałac, za jego sprawą powstało wiele instytucji miejskich, m.in. szpital, 3 szkoły, klasztor. Wraz z żoną roztaczał on mecenat artystyczny i naukowy, a Białystok gościł wiele ówczesnych znakomitości.

Po Powstaniu Listopadowym w ramach represji, ustanowiono ścisłą granicę celną między Królestwem Kongresowym a Cesarstwem Rosyjskim. Paradoksalnie, przyczyniła się ona do rozkwitu Białegostoku, bowiem wielu właścicieli fabryk włókienniczych, funkcjonujących wokół Łodzi, przeniosło się do Białegostoku, aby uniknąć wysokiego cła nakładanego na towary wwożone do Rosji. W mieście i w jego najbliższej okolicy powstało wiele manufaktur, dających zatrudnienie białostoczanom i mieszkańcom okolicznych wsi.

Dalszy rozwój miasta nastąpił po otwarciu w 1862 roku linii kolei warszawsko-petersburskiej. W 1879 roku w Białymstoku pracowało 47 fabryk włókienniczych, zatrudniających 1,5 tysiąca robotników, a liczba mieszkańców zbliżyła się do 35 tysięcy. W ostatniej dekadzie XIX wieku w mieście pojawiły się telefony, wodociągi i tramwaje konne. Na przełomie wieków w Białymstoku mieszkało około 70 tysięcy ludzi.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1919 Białystok został stolicą nowo utworzonego województwa i poprzez przyłączenie kilkunastu podmiejskich wiosek powiększył swój obszar. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku zmodernizowano centrum Białegostoku, tworząc reprezentacyjną dzielnicę urzędów z nowo wytyczonym parkiem miejskim, nazwanym Plantami.

Podczas II wojny światowej w mieście istniał, pomimo dotkliwych represji ze strony obu okupantów, silny ruch oporu, kierowany przez Armię Krajową. Największe represje dotknęły ludność żydowską, zamkniętą na przełomie lipca i sierpnia 1941 roku za murami getta i poddaną eksterminacji w sierpniu 1943 roku.

Wyzwolenie Białegostoku nastąpiło 27 lipca 1944 roku. W pierwszych miesiącach po oswobodzeniu w mieście mieszkało 40 tysięcy ludzi. Liczba ta wzrosła po dwóch latach do 47 tysięcy, głównie dzięki przesiedleńcom z Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny.

Powoli postępowała odbudowa miasta. Powstały nowe arterie komunikacyjne i osiedla mieszkaniowe. Odrestaurowano zabytki, odtworzono przemysł włókienniczy, rozwinął się też przemysł spożywczy, budowlany, szklarski, drzewny, metalowy i elektroniczny.

W 1950 roku pierwsza grupa studentów rozpoczęła naukę w Akademii Medycznej. Zaraz po niej rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Inżynierska (obecnie Politechnika Białostocka). Rok 1955 to start białostockiej rozgłośni Polskiego Radia. W ciągu ostatniego półwiecza Białystok pięciokrotnie zwiększył liczbę mieszkańców. W 1997 roku rozpoczął nadawanie białostocki ośrodek Telewizji Polskiej, na bazie filii Uniwersytetu Warszawskiego powołano do życia Uniwersytet w Białymstoku.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój miasta. Dzięki proinwestycyjnej polityce władz miasta wybudowano wiele ulic, szkół oraz powstały liczne osiedla. Pod względem ilości oddawanych mieszkań w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców Białystok znalazł się w ścisłej czołówce krajowej.

Obecnie Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski oraz stolicą województwa podlaskiego. Jest członkiem Unii Metropolii Polskich. Kształci się w nim 45 tysięcy studentów na 15 uczelniach wyższych. Miasto pełni rolę administracyjnego, naukowego, gospodarczego oraz kulturalnego centrum regionu.


Pałac Branickich

Najcenniejszym zabytkiem Białegostoku jest niewątpliwie XVIII-wieczny Pałac Branickich, dzieło wybitnych architektów doby baroku, działających na ziemiach polskich. Jego obecny kształt pochodzi z czasów Jana Klemensa Branickiego i odzwierciedla ambicje królewskie hetmana. Zbudował on rezydencję, która jako jedna z nielicznych spełniała wymagania etykiety przyjmowania koronowanych głów. Nawiązywała swoim przepychem do barokowych pałaców królów francuskich, stąd jego nazwy: "Wersal Polski", "Wersal Północy". Wygląd zewnętrzny pałacu nie odbiega zbytnio od tego, jaki miał on w XVIII wieku i w którym mieszkali Braniccy. Wiele podobieństw zachowało się również we wnętrzach obiektu. Można tutaj wymienić westybul, pokój chiński, kaplicę i oraz Wielką Aulę utworzoną z dawnej sali balowej i jadalni. Również pałacowy ogród, o częściowo ograniczonej powierzchni, przypomina otoczenie rezydencji "najrządniejszego w Polszcze magnata". Można znaleźć w nim wiele śladów pierwotnej, oryginalnej kompozycji, dzięki czemu uważany jest za najlepiej w Polsce zachowany ogród barokowy.

facebook