Dodana: 9 styczeń 2009 10:23

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 10:23

Gmina GrajewoPodstawowe dane:
Liczba mieszkańców: 6272  
Powierzchnia:  30 813 ha 


Adres urzędu:
Urząd Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6
19 - 200 Grajewo
tel. (086) 272 30 00
fax. (086) 272 30 00 w. 40
uggrajewo@onet.pl
www.gminagrajewo.pl

Biblioteka Gminna:
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie
19 – 200 Grajewo
tel. (086) 27387 64
Jezioro Toczyłowskie

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

Gmina Grajewo, której liderem jest Stanisław Szleter Wójt Gminy Grajewo wzorem lat ubiegłych również w 2006 r. wyznaczała sobie bardzo ambitne cele pod względem inwestycyjnym. Stara się również być skuteczna w pozyskiwaniu środków pomocowych zarówno z programów unijnych, jak i krajowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2006 r. zaliczyć należy:

1. Zakończenie budowy sali gimnastycznej wraz z zapalaczem kotłowni, łącznikiem z budynkiem szkolnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Rudzie
Budowa obiektu trwała 12 miesięcy i zakończyła się w czerwcu 2006 r. Sala gimnastyczna ma wymiary 12x24 m, posiada także zaplecze sanitarne i socjalne o powierzchni zabudowy 692 m2 wraz z niezbędnym wyposażeniem. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Podlaskiego ze środków Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu w wysokości 500 tys. zł (100 tys. – 2005, 400 tys. – 2006) oraz Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 150.495,00 zł. Całkowita wartość zadania w trakcie realizacji wyniosła 1.641.017,93 zł, środki własne gminy stanowiły ok. 60,4 % i wyniosły 990.552,93 zł, natomiast dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 650.495,00 zł stanowiło ok. 39,6 % całkowitej wartości zadania. Warto podkreślić, że sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rudzie jest drugą salą obok sali gimnastycznej Gimnazjum w Danówku wybudowaną w tej kadencji.

2. Modernizacja systemu oświetlenia drogowego
W 2005 r. na terenie praktycznie całej gminy wykonano modernizację systemu oświetlenia drogowego. Zamontowano nowe energooszczędne oprawy sodowe oraz dobudowano linię napowietrzną. Kosztowało to 413.164 zł. W ramach tejże modernizacji w 2006 r. nastąpiła budowa nowych punktów świetlnych przy drodze krajowej w miejscowości Ciemnoszyje – wartość zdania 99.959,10 zł i przy drodze gminnej w Koszarówce – 14.109.91 zł. ogółem koszt zadania wyniósł: 114.069,01 zł. Spłata za realizację zadania następuje w ratach w ramach oszczędności energii przez okres 6 lat. Przy realizacji tego zadania gmina osiągnęła podwójny sukces. Otóż oświetlenie jest sprawne i efektownie świeci przez cała noc. Drugim praktycznie ważnym elementem jest to, że gmina nie wydała praktycznie swoich środków na modernizację.


Oświetlenie w miejscowości Ciemnoszyje

Ponadto w 2006 r. dobudowano również oświetlenie drogowe przy drodze krajowej w miejscowości Koszarówka wraz z dokumentacją, wartość zadania wyniosła 19.736,37 zł oraz sporządzono dokumentację projektową oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ruda (wartość 6.100 zł).

3. Budowa sieci wodociągowej
Szanse ożywienia gospodarczego gmina upatruje w działaniach inwestycyjnych mających na celu przygotowanie miejscowych rolników do konkurowania na rynkach unijnych, które są zarazem przyjazne środowisku i człowiekowi. od 1999 r. mając na uwadze perspektywiczny rozwój mleczarstwa oraz wejście w struktury UE za priorytetowe zadanie uznano wodociagowanie gminy. Obecnie do sieci wodociągowej przyłączonych jest 48 sołectw, co stanowi praktycznie 100% zwodociągowania gminy. W 2006 r. realizowano dalsze wodociągowanie gminy w zabudowach kolonijnych. Doprowadzono sieć wodociągową do zabudowań kolonijnych miejscowości Sojczyn Borowy, Przechody z przyłączami domowymi – szt. 3 (wartość zadania 113.188 zł), do zabudowań kolonijnych Szymany – Kolonie z przyłączami domowymi – szt. 2 (wartość zadania 59.698 zł), przedłużenie sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Koszarówka z przyłączami domowymi – szt. 4 (wartość zadania 10.700 zł), rozbudowa wodociągu w miejscowości Boczki – Świdrowo z przyłączami domowymi – szt. 1 wraz z dokumentacją (wartość zadania 60.111,93 zł) oraz opracowano dokumentację na sieć wodociągową z przyłączami domowymi w miejscowościach: Kacprowo – Łękowo (2.700 zł), Toczyłowo (3.600 zł), Przechody (3.000 zł), Kapice (2.700 zł). Nastąpiła także likwidacja 2 studni Nr 1 i Nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Białaszewo (wartość zadania 20.188 zł)

4. Remonty dróg
Z każdym rokiem na terenie gminy poprawia się stan dróg lokalnych, sukcesywnie przybywa nawierzchni bitumicznych. Gmina Grajewo posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych.
W 2006 r. w zakresie drogownictwa zrealizowano następujące zadania:

  • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Koszarówka – wartość zadania 239.839,64 zł,
  • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ciemnoszyje – 146.777,78 zł,
  • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wierzbowo – 138.296,96 zł,
  • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Godlewo – 92.829,11 zł,
  • wykonanie drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku Gackie – Łojki – 106.585,30 zł,
  • opracowano dokumentację techniczną na drogę bitumiczną w miejscowości Kacprowo – 6.592,50 zł,
  • opracowano dokumentację techniczną na drogę bitumiczną w miejscowości Sikora – 5.999,99 zł.

5.Urządzenie centrum wsi Białaszewo i modernizacja świetlic wiejskich w Białaszewie i Wierzbowie oraz winnych miejscowościach gminy Grajewo.


Centrum Białaszewa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 2004-2006, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Wójt gminy Grajewo Stanisław Szleter, dzięki pozyskaniu środków unijnych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej przystąpił do kolejnych prac inwestycyjnych na terenie gminy. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Urządzenie centrum wsi w m. Białaszewo i modernizacja świetlic wiejskich w Białaszewie i Wierzbowie” złożony został w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 2004-2006, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Projekt po ocenie formalnej i merytorycznej został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do współfinansowania. W dniu 23 listopada 2005 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Podlaskiego. Kwota przyznanej pomocy wynosi 421 428,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. Ogólna wartość kosztorysowa zadania wynosi 607 883,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17 lutego 2006 roku został wyłoniony wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „UNIROL”, z którym została podpisana umowa 28 lutego 2006 roku. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na podniesienie standardu życia w Białaszewie i Wierzbowie oraz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych. W Białaszewie zostanie zagospodarowany plac, poprzez budowę zatok parkingowych, budowę chodników i zagospodarowanie skwerów pod teren zielony . Budowa chodników w Białaszewie na ulicy Nowej wpłynie na lepszą komunikację mieszkańców pomiędzy Kościołem a cmentarzem a jednocześnie podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości. Projekt przewiduje również remont świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Białaszewie. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Białaszewie polegał będzie na wymianie pokrycia dachowego, wymianie okien i drzwi oraz elewacji budynku. Po przeprowadzonym remoncie świetlica wiejska zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy, a także w stół bilardowy i stół tenisowy. Świetlica będzie pełniła funkcje kulturalne, jako miejsce spotkań mieszkańców wsi. W Wierzbowie świetlica wiejska zostanie wyremontowana i rozbudowana o salę klubową i garaż. Po zakończeniu rozbudowy dobudowana sala klubowa zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy oraz w stół do tenisa.
Ponadto w 2006 r. Wójt zapoczątkował działania mające na celu przejęcie od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie istniejących na terenie gmin nieczynnych zlewni mleka celem adaptacji na świetlice wiejskie.

6. Kurs na prawo jazdy kat. CE
Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa.
Wójt Gminy Grajewo mając na uwadze potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Grajewo złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na prawo jazdy kat. CE”. Wniosek złożony został w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikowany został do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 111 125 zł, co stanowi całkowitą wartość projektu i 100% kosztów kwalifikowalnych. Na uwagę zasługuje fakt, iż przy obecnym naborze wniosków w województwie podlaskim dofinansowanie uzyskała spośród instytucji samorządowych tylko Gmina Grajewo. Wydatek związany ze wsparciem w ramach projektu na jedną osobę wynosi ok. 1 480 zł; w cenę kursu został wliczony kurs teoretyczny i praktyczny a także opłata za pierwszy egzamin. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia i ułatwienie podjęcia pracy poza sektorem rolnym. Projektem zostało objętych 75 osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie i są zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Grajewo oraz prowadzą gospodarstwo rolne jako rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i rencistów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt jest kontynuacją realizowanego wcześniej przez Gminę Grajewo szkolenia na prawo jazdy kat. C. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wykonawcą został Ośrodek Kształcenia Kierowców – Ludwik Jaczyński w Grajewie. Projekt realizowany jest w 3 etapach, po 25 osób. Każdy etap trwa średnio ok. 4 miesiące. Beneficjenci Ostateczni uczestniczą od lipca 2006 r. w zajęciach teoretycznej i praktycznej nauki jazdy. Przewiduje się, iż zakończenie szkolenia nastąpi z dniem 31 marca 2007 r. Kurs na prawo jazdy kat. CE cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Grajewo, gdyż po jego ukończeniu daje on szansę na znalezienie pracy jako kierowca samochodu ciężarowego, ci zaś są poszukiwani na lokalnym rynku pracy.
Ponadto w 2006 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Kurs na prawo jazdy kat. C” współfinansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu państwa, co oznacza, że gmina w 100% pozyskała środki finansowe. Projektem zostało objętych 100 mieszkańców gminy, którzy mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursie.


Kanał Rudzki


Okolice Danówka

Planowane imprezy promocyjne:

  • Piknik Trzeźwości – Wiosenne Biegi Przełajowe w Białaszewie
  • Piłkarski 3 Maj w Popowie - Turniej Pamięci Tadeusza Gardockiego
  • Festyn Strażacki – zawody sportowo–pożarnicze jednostek OSP Gminy Grajewo


Świetlica w Wierzbowe

Gmina Grajewo jest jednostką samorządu terytorialnego powstałą na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 roku w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib (Dz.U. Nr 2, poz. 9 z 1991r.) Wówczas dokonano podziału gminy wiejsko – miejskiej Grajewo na gminę miejską Grajewo i gminę wiejską Grajewo, obejmującą 51 miejscowości.

Bagna Biebrzańskie witają

Turystom gorąco polecamy wycieczkę pieszą bądź rowerową w okolice Modzelówki, gdzie na otwartej przestrzeni dzikich łąk można delektować się pięknym krajobrazem i ciszą.
Warto też mięć pełną sakiewkę podczas wizyty w Rudzie, gdzie swoją siedzibę ma Klub Animatorów Tradycji znajduje się tu ekspozycja prac rękodzieła ludowego. Misterne wyroby miejscowych twórców to najlepsza pamiątka, czy doskonały prezent dla bliskich.


Cmentarz w m. Lipińskie

Miłośników wędkarstwa, kąpieli i rekreacji nad wodą zapraszamy nad Jezioro Toczyłowskie do wsi Toczyłowo.

Osoby preferujące turystykę aktywną zapraszamy w rejony otuliny BPN.


Przydrożny krzyż - okolice Sojczyna Gradowego

Potencjał przyrodniczy - czyste powietrze, otwarta przestrzeń, bogata roślinność, wiele unikatowych gatunków ptactwa, cisza i niepowtarzalny urok - przemawia za tym, aby koniecznie nas odwiedzić.

facebook