Dodana: 24 czerwiec 2009 11:29

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2009 11:29

default

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4   Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.), na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem w/w Stowarzyszenia w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonego w § 1 pkt 1 lit. a-d w/w rozporządzenia

I. Termin składania wniosków:
• od dnia 24 marca 2014 roku do dnia 22 kwietnia 2014 roku

II. Miejsce składania wniosków:
• wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:
• osobiście w biurze Stowarzyszenia
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Poleska 89
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013
• na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”   http://lgr-pojezierze.eu

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:
• lit a - wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 986 791,70 zł;
• lit. b - restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 101 210,10 zł;
• lit. c - podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 302 020,20 zł;
• lit. d - ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –   607 261,00 zł.

V. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki, tel./fax 87 565 53 89 lub 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Poleska 89, pok. 414, tel./fax 85 665 42 26.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

1. Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf

3. Uproszczony plan biznesowy operacji.pdf

4. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.pdf

5. Wykaz dokumentów, które dołacza sie do wniosku o dofinansowanie, umożliwiajacych dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR.pdf

6. Kryteria wyboru operacji.pdf

Data publikacji: 20 lutego 2014r.

--------------------------

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca – samorząd województwa – dla osi priorytetowej 4 (Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa).

Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
 
Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.
 
Lokalne grupy rybackie wyłoni MRiRW. Z wybranymi w ten sposób grupami instytucja zarządzająca podpisze umowę na realizację strategii. Dzięki temu lokalne grupy rybackie będą mogły realizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając stworzoną przez siebie strategię. Operacje będą mogły być przeprowadzane jedynie na terenie gmin, które weszły w skład wybranych w drodze konkursu lokalnych grup rybackich.
 
Projekty operacji będą składane przez beneficjentów do lokalnej grupy rybackiej, która oceni ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę instytucji pośredniczącej. Do zadań samorządu województwa należeć będzie weryfikowanie projektów operacji pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami, oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność.
   
Na wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 zostało przeznaczonych ponad 313 milionów euro. Stanowi to ok. 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

Beneficjenci środków osi 4 PO RYBY 2007-2013

Podmioty:

1. działające na terenie objętym LSROR (Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich)
2. realizujące projekt zgodny z LSROR
3. uzyskają pozytywną weryfikację projektu przez LGR (Lokalną Grupę Rybacką)


LGR (Lokalna Grupa Rybacka) – stowarzyszenie oparte na partnerstwie trójsektorowym (sektor publiczny, społeczny i prywatny) przygotowujące LSROR. Koszt przygotowania LSROR podlegają w 100 % refundacji (do 50.000 zł) w przypadku wyboru LGR przez MRiRW.

Członkiem lokalnej grupy rybackiej (LGR) może zostać każdy zainteresowany podmiot – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona na mocy odrębnej ustawy w zdolność prawną. Skład LGR nie jest zamknięty na nowych członków.

Podmiot ubiegający się o uznanie za Lokalną Grupa Rybacka (LGR) powinien zrzeszać członków reprezentujących trzy sektory: sektor publiczny (gminy, powiaty, uczelnie wyższe itp.), sektor społeczny (organizacje społeczno-zawodowe rybaków, hodowców, ryb i przetwórców produktów rybnych, stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne zrzeszenia podmiotów związanych z sektorem rybackim, organizacje społecznie o innym profilu), sektor gospodarczy (przedsiębiorcy i zatrudnieni w sektorze rybackim, ale również przedsiębiorcy działający w innych branżach).
LGR powinna zrzeszać co najmniej 15 członków – wynika to z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, która znajdzie zastosowanie w przypadku funkcjonowania LGR.
 
Ważne jest jednak, by w skład „zmodyfikowanego” stowarzyszenia ubiegającego się o uznanie za LGR wchodził co najmniej jeden przedstawiciel każdego sektora. Ponadto, członkiem takiego podmiotu powinny być również gminy, gdyż to na obszarze konkretnych gmin będzie wdrażana lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (LSROR) i można będzie realizować poszczególne operacje.
 
Jednocześnie skład podmiotu ubiegającego się o uznanie za LGR powinien uwzględniać szeroką reprezentację sektora rybackiego.

facebook