Dodana: 11 wrzesień 2008 06:06

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2008 06:06

Odpady wytwarzamy...

Według definicji odpadami są wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub w czasie, w którym powstały.

Każdy z nas produkuje średnio ponad 350 kg odpadów rocznie. Powstawanie odpadów staje się  coraz poważniejszym problemem w skali światowej. Rośnie postęp techniczny, zwiększa się produkcja dóbr konsumpcyjnych a z drugiej strony skraca się „długość ich życia” ze względu na dążenie człowieka do zaspokojenia potrzeby posiadania coraz to nowszych modeli produktów. U podstaw, tego typu globalnych zachowań społecznych, leży ideologia funkcjonowania społeczeństwa konsumpcyjnego.   


Odpady klasyfikuje się w zależności od źródeł powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Odpady możemy też podzielić na przemysłowe i te związane z bytowaniem człowieka.


Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne. Odpady przemysłowe powstają w dużej masie i stanowią duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na toksyczność, palność, wybuchowość, rakotwórczość. Odpady komunalne, z uwagi na rozproszony charakter powstawania na obszarze siedzib ludzkich i wysoki udział substancji organicznej sprzyjającej rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych oraz szkodników są poważnym zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym.


Osobną grupę stanowią odpady z rolnictwa i hodowli, w znacznej części wykorzystywane ponownie, a częściowo wymagające unieszkodliwienia ze względu na poważne zagrożenie dla gleb oraz wód gruntowych.

Problematyka związana z zagospodarowaniem odpadów i powtórnym ich wykorzystaniem podlega regulacjom prawnym. Głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich ilości oraz minimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

W Polsce niezwykle istotnym problemem jest zapewnienie - wynikających z zobowiązań unijnych - odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez tworzenie sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Coraz ważniejszą rolę w tym względzie odgrywa kształtowanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.
 
Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej określającym zasady postępowania z odpadami jest Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów  zmieniona dyrektywami Rady: 91/156/EWG i 91/692/EWG, decyzją Komisji 96/350/WE oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz. Urz. WE L 194 25.07.1975, str. 39, z późn. zm.).


Aby osiągnąć cele założone w polityce ekologicznej państwa oraz realizację podstawowych zasad racjonalnej gospodarki odpadami, a także stworzyć w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym - opracowywane są plany gospodarki odpadami.  Na poziomie państwa kierunkującym pozostałe plany jest krajowy plan gospodarki odpadami. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami powinny godzić regionalne potrzeby w tym zakresie z sumarycznym działaniem gmin, które z kolei mają tworzyć gminne plany gospodarki odpadami.

Źródło: ekoportal.pl

 

 

facebook