Dodana: 13 styczeń 2015 12:39

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2018 09:21

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1478 z późn. zm

Do dnia 31 grudnia 2013 r. problematykę dotyczącą wybranych produktów i odpadów poużytkowych regulowała ta sama ustawa, która dotyczyła też odpadów opakowaniowych: (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.).

Ustawa określa:
• obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty (wymienione w załączniku 4a do ustawy – m.in. oleje i preparaty smarowe oraz opony pneumatyczne; w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów),
• zasady postępowania z odpadami powstałymi z ww. produktów,
• zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju, jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.
 
Poziom odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym - w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku.

Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy.
 
Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.
 
Obowiązek, zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów poużytkowych, może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku. Przy tym organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.
 
Rejestr. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów, przedsiębiorca prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, a także przedsiębiorca dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi oraz organizacja odzysku, podlegają, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rejestr funkcjonuje do dnia 24 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru znajdują się tutaj

 
Opłata produktowa. Rozliczenie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego. Przedsiębiorca, który nie wykonał ww. obowiązku, jest zobowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

• Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.
• Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu oblicza się w stosunku do masy wprowadzonych produktów w poprzednim roku kalendarzowym.
• Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.
• Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.
• Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach.

Samodzielnie ustaloną opłatę, wyszczególnioną w sprawozdaniu uiszcza się na odrębny rachunek bankowy:

Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku
Nr: 20 1540 1216 2001 4405 2403 0002 
Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za produkty za rok …

- w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy

Do opłat produktowych stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania ww. decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
 
Sprawozdawczość. Przedsiębiorca podlegający ustawie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań zawierających informacje o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Przedsiębiorca wprowadzający produkty wykonujący obowiązki ustawowe samodzielnie, składa sprawozdanie, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

_______________________

• Poziomy odzysku i recyklingu na lata: 2012, 2013
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
(Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007 r. Nr 109, poz. 752)

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów od 2014 r.

• Stawki opłat za lata 2012, 2013 i 2014
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 259, poz. 1774)

Stawki opłat od 2015 roku

Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

facebook