Dodana: 17 grudzień 2004 10:18

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2004 10:18

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje zwolnienie z wnoszenia opłat ze względu na jej wysokość (art. 289 ust. 1) oraz na podstawie przepisów szczególnych (art. 294 i art. 296).

Zgodnie z art. 289 ust. 1 nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których kwartalna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 200 zł. Jest to przepis obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2005 r.
Zgodnie ze zmianami ustwy Prawo ochrony środowiska obowiązującymi od 1 lipca 2005 r. zwolnieniowy próg półroczny wynosi 400 zł.

Zgodnie z art. 294 zwolniony z opłat jest pobór wody:

 • dokonywany na potrzeby przerzutów wody,
 • na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości  wody, co najmniej nie gorszej jakości, w odległości mniejszej niż 1 km od miejsca jej poboru,
 • powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części dotyczącej ilości odprowadzanej do odbiornika wody , o ile odprowadzanie wody chłodniczej i pochodzącej z obiegów wodnych są zgodne z pozwoleniem,
 • na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości,
 • na potrzeby chowy lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem, że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem,
 • na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych,
 • pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Zgodnie z art. 296 zwolnione z opłat jest również wprowadzanie:

 • do ziemi - ścieków w celu wykorzystania rolniczego, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie,
 • do wód - wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26oC, albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26oC,
 • do wód - wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w odprowadzonych wodach nie przekracza 500 mg/l,
 • do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód,
 • do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w ciągu roku nie przekroczy 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu (opłaty te ulegają umorzeniu z mocy prawa od podmiotów, które dokonywały wprowadzania ścieków z obiektów chowu lub hodowli ryb w okresie od 1 stycznia 2002 r. do czasu wejścia w życie tej zmiany, tj. do 7 grudnia 2002 r.).

Ponadto Zakłady Pracy Chronionej były zwolnione z opłat za korzystanie ze środowiska bez względu na wysokość opłaty od 1 stycznia 2003 r. (czyli od I kwartału 2003 r.) na podstawie zmienionego zapisu art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776, ze zm.). Przepiss ten z dniem 1 stycznia 2004 r. uległ ponownej zmianie i obecnie brzmi on: prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, są zwolnieni z opłat, za wyjątkiem opłaty skarbowej oraz opłat o charakterze sankcyjnym. Wykaz opłat o charakterze sankcyjnym, w którym ujęte są m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa, został określony rozporządzeniem z dnia 7 lipca 2004 r. Ministra Finansów w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz. U. Nr 161, poz. 1682). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 31 lipca 2004 r., zatem prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, ma obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska od 31 lipca 2004 r.

Do zadań marszałka województwa w zakresie udzielania ulg w opłatach za korzystanie ze środowiska należy rozpatrywanie wniosków składanych przez podmioty korzystające ze środowiska o:

 • umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie zapłaty zaległych (tj. takich, których termin płatności już upłynął) opłat za: wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów oraz opłat produktowych - na podstawie art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami);
 • rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności opłat za: wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów oraz opłat produktowych - na podstawie art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) - przy czym wnioski o zastosowanie tych dwóch rodzajów ulg muszą zostać złożone przed upływem terminu płatności poszczególnych opłat;
 • odroczenie terminu płatności opłat podwyższonych za: wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji - na podstawie art. 316-321 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) (przy czym wniosek o zastosowanie tej ulgi musi zostać złożony przed upływem terminu płatności danej opłaty).

Dokumenty i inne wymogi najczęściej żądane przy rozpatrywaniu wniosków podmiotów korzystających ze środowiska o umorzenie, odroczenie terminu płatności (w tym opłat podwyższonych),  rozłożenie na raty:

 • opłata skarbowa od czynności urzędowej, (zasady wnoszenia, wysokość opłaty oraz zwolnienia z obowiązku jej uiszczania określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
 • w przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorcami - dane o wielkości pomocy publicznej mającej charakter pomocy de minimis oraz pomocy innej niż pomoc de minimis zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, art. 2 pkt 10, art. 37 ust. 1 i 3 – 5),
 • w przypadku opłat podwyższonych – opis realizowanego przedsięwzięcia oraz harmonogram jego realizacji (art. 318, ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska),
 • dokumenty i dane dotyczące wnioskodawcy (w zależności od jego formy organizacyjnej) np.:

  a.   deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  b.   bilanse, rachunki zysków i strat,
  c.   sprawozdania o wyniku finansowym i działalności inwestycyjnej,
  d.   plany finansowe zakładów budżetowych,
  e.   sprawozdania o stanie wymagalnych należności i zobowiązań,
  f.    dokumenty odprawy celnej,
  g.   karty przekazania odpadów,
  h.   pozwolenia na poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska.
facebook