Dodana: 17 marzec 2010 13:46

Zmodyfikowana: 7 marzec 2019 12:30

Sprawozdawczość roczna - odpady

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza zgodnie z art. 75 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.):

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów
– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach powinno zostać złożone marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok przez każdego, kto w wyniku swojej działalności gospodarczej „produkuje” odpady inne niż komunalne lub nimi gospodaruje, tzn. zbiera, odzyskuje lub unieszkodliwia. Każdy taki przedsiębiorca, zwany posiadaczem odpadów, zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (zgodnie z katalogiem odpadów) z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzory tych dokumentów określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady (art. 69 ust. 1) ustawy o odpadach.

Zwolnieni z prowadzenia ewidencji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1431) są wytwórcy następujących rodzajów i ilości odpadów:

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów (poniżej i w załączniku)

Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów jest równoznaczne z brakiem obowiązku sprawozdawania się z ww. wymienionych odpadów marszałkowi województwa. 


Od dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązuje wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów – określony w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Wzór wypełnienia formularza w zakresie wytwarzania odpadów.

Wzór formularza w wersji do edycji dostępny jest na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/ewidencja-i-sprawozdawczosc


Termin złożenia sprawozdania: do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdania należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Informacja Administratora – organu ochrony środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik)

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).         
2.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).                 
3.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów  dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).
4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu  informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).
5.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1431).
6.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,  które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).
7.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796).

Podane akty prawne można odnaleźć na stronie internetowej Sejmu: http://isip.sejm.gov.pl

Pliki do pobrania

facebook