Dodana: 10 marzec 2008 10:22

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2017 11:10

Ustawy regulujące zagadnienia ochrony środowiska

•    ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 672 ze zm.),
•    ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
•    ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.),
•    ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),
•    ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
•    ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.),
•    ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688),
•    ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.),
•    ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
•    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415 ze zm.),
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875 ze zm.).

facebook