Dodana: 14 lipiec 2020 07:56

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2020 07:56

Forum podlaskich LGD w sieci

Tegoroczne forum podlaskich Lokalnych Grup Działania (LGD), ze względu na ograniczenia związane z pandemią, przeniosło się w świat wirtualny. 10 lipca przed monitorami spotkali się przedstawiciele LGD-ów, pracownicy urzędu marszałkowskiego odpowiedzialni za wdrażanie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) oraz Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Forum LGD online (2 of 9).jpg

Spotkanie otworzył wicemarszałek Stanisław Derehajło. Pogratulował dotychczasowych sukcesów i podkreślił, że w przeddzień prac nad kolejnym okresem programowania – po 2020 r., rozwój lokalnych społeczności i samych LGD-ów zależy w dużym stopniu od nich samych, od ich aktywności i wykazania, że tego rodzaju działalność na terenach wiejskich jest potrzebna i pożądana.

Moderatorem dalszej części spotkania była Joanna Sokólska - Prezes Podlaskiej Sieci LGD. Dyskusja dotyczyła głównie bieżących spraw i problemów związanych z wdrażaniem wielofunduszowych strategii, a omówione zostały takie zagadnienia, jak:
- dodatkowe działanie w Osi IX SZOOP na "pomoc doraźną" w związku z pandemią COVID-19;
- zmiana rozporządzenia dla działania 19.2 oraz zmiany w ustawie PROW;
- zmiana rozporządzenia dla działania 19.3 i zwiększenie limitu na projekty współpracy;
- przeliczanie budżetów lokalnych grup działania w aspekcie różnic kursowych;
- zakresy tematyczne dla LEADER'a w nowej perspektywie finansowej (PROW, EFS, EFRR).

Mniej formalną dyskusją była wymiana zdań i opinii dotycząca przyszłości Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, a ściślej roli, jaką po 2020 r. powinny pełnić LGD-y.

Forum LGD było doskonałą okazją do zapoznania się z bieżącą sytuacją, do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy grupami z województwa podlaskiego i zacieśnienia dalszej współpracy.


Ewa Sacharczuk, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich 
fot. Marcin Nawrocki

 

facebook