Dodana: 15 luty 2019 08:31

Zmodyfikowana: 17 marzec 2019 17:05

Program odnowy wsi województwa podlaskiego – nabór do 22 marca!

To druga edycja programu skierowanego do sołectw i gmin, na który w budżecie województwa zaplanowane jest obecnie 500 tys. zł. Jeden projekt może uzyskać dotację do 15 tys. zł.

Ilustracja do artykułu foto-program-odnowywsi-geometryczny-srodekpuszczy.jpg

O wsparcie mogą ubiegać się sołectwa poprzez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa podlaskiego. Wniosek powinien zawierać opis przedsięwzięcia, które uprzednio zostało wskazane przez jedno bądź kilka sołectw z danej gminy.

Każdy uprawniony może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Poziom dofinansowania dla jednego wniosku wyniesie do 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 15 tys. zł. Łącznie gmina może uzyskać dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł (przy złożeniu dwóch wniosków). 

Przyznana w ramach programu dotacja może być przeznaczona na:

  • działania zwiększające aktywność osób starszych poprzez np. wyposażenie obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne, służące użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych (np. stoły, krzesła, nagłośnienie);
  • zakupy towarów służących poprawie bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i życia osób starszych (np. systemy powiadamiania sos, defibrylatory AED itp.);
  • zakupy towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy).

Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowane w terminie 22 lutego – 22 marca 2019 r.

ms

 

Ubiegając się o pomoc finansową z Programu, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, wraz z innymi formularzami, w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek można złożyć osobiście (w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (nie później niż 22 marca 2019 r.).

Wnioski w wersji elektronicznej (w formacie PDF) należy przesłać do 22 marca 2019 r., do godziny 15.30 na adres rolnictwo@wrotapodlasia.pl, załączając w treści emaila oświadczenie, że treść przesłanego drogą elektroniczną wniosku jest tożsama z wnioskiem złożonym w wersji papierowej. W tytule emaila należy umieścić nazwę gminy.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu danego Beneficjenta oraz Skarbnika, jak również Sołtysa/Sołtysów będącego/będących przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało Beneficjentowi dane zadanie do realizacji wnioskiem/podaniem jako istotne dla zaspokojenia potrzeb społeczności sołectwa/sołectw.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 6654 216 lub (85) 6654 215, e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl

 

W załączniku:

Regulamin Programu

Formularz wniosku o pomoc finansową wraz z załącznikami

 

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Gmina (Beneficjent) może otrzymać dotację w kwocie nie wyższej niż 15 000,00 zł na każdy złożony Wniosek. Gmina może złożyć maksymalnie dwa Wnioski (15 000,00 zł dotacji na każdy z nich). W sumie Gmina przy złożeniu dwóch Wniosków może maksymalnie uzyskać 30 000,00 zł dofinansowania.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook