Dodana: 31 marzec 2020 10:50

Zmodyfikowana: 31 marzec 2020 10:50

Otwarty konkurs ofert w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Celem zadania jest upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego związanych z tradycjami kulinarnymi i rękodzielniczymi poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.

Zadanie musi być realizowane poprzez działania na rzecz:

 • Wzrostu dostępności produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych i wpisanych na Listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz promocji tych produktów.
 • Dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie
  i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych.
 • Wzrostu zainteresowania konsumentów regionalnymi produktami oraz promowanie regionów poprzez te produkty.
 • Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych.

 

Formularz oferty konkursowej należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl w terminie od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. , który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 

Po złożeniu oferty konkursowej za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to potwierdzenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 lub przesłać pocztą na ten adres (decyduje data stempla pocztowego).

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty
w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Do Potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć następujące załączniki:

 1. w przypadku oferenta, który nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym - dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta;
 3. Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem Pełnomocnictwo
  do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego deklarowaną współpracę
  (np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy - pisemne potwierdzenie/oświadczenie.

W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

Na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie 01.06.2020 r. – 30.09.2020 r., przeznacza się kwotę 500.000,00 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego pokrywa 100% kosztów realizacji zadania. Wnioskowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania może wynosić minimalnie 5 000,00 zł i nie więcej niż 10 000,00 zł.

 

Kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich pod numerem telefonu (85) 66-54-419 lub -216, e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook