Dodana: 17 luty 2012 10:11

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2019 13:14

Zadania z zakresu realizacji przepisów ustawy o ochronie zwierząt

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego, Sejmik Województwa Podlaskiego oraz Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizuje zadania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).


Marszałek Województwa Podlaskiego udziela zezwolenia na:
- wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt stwierdzającego, że technologia spełnia wymogi określone ustawą,
- pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok,
- pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.

Sejmik Województwa Podlaskiego po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określa, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt, stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.

Zarząd Województwa Podlaskiego przygotowuje i wykonuje program upowszechniania znajomości przepisów ustawy wśród rolników przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

W związku z realizacją zapisów ww. aktów prawnych Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą przyjmuje cyklicznie „Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie podlaskim” na kolejne lata a jego wykonanie powierza Dyrektorowi Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.   

Realizacja Programu ma na celu:
1. Poprawę, jakości warunków sanitarnych przy skupie, obrocie, uboju i transporcie zwierząt gospodarskich;
2. Podniesienie świadomości rolników na temat konieczności prowadzenia badań weterynaryjnych i prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie;
3. Wyeliminowanie nieprawidłowości i naruszania zasad stwarzających zagrożenie dla zdrowia zwierząt;
4. Popularyzację przepisów z zakresu ochrony zwierząt i zapewnienia dobrostanu zwierząt;
5. Ograniczenie, a następnie wyeliminowanie przypadków niewłaściwego traktowania zwierząt podczas transportu, w miejscach ich gromadzenia i uboju;
6. Poprawę statusu zdrowotnego stad zwierząt i gospodarstw;
7. Stworzenie odpowiednich warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach inwentarskich;
8. Zwiększenie dostępności do informacji o konieczności ochrony i zapewnienia dobrostanu zwierząt;
9. Wyeliminowanie zagrożeń związanych z niebezpiecznymi środkami żywienia zwierząt;
10. Zwiększenie znajomości wymogów weterynaryjnych wśród rolników Województwa Podlaskiego;
11. Zwiększenie dostępności do szkoleń dotyczących obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony zwierząt.


Publikacje na stronie  www.odr.pl

2018

http://odr.pl/uwaga-asf-podlaski-wojewodzki-lekarz-weterynarii-przypomina/

http://odr.pl/apel-do-hodowcow-trzody-chlewnej/

http://odr.pl/zniesienie-nakazu-odosobnienia-drobiu-i-innych-ptakow-w-gospodarstwie/

http://odr.pl/bioasekuracja-w-zakresie-asf/

Grudzień 2017

http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/inne/nowe-wymagania-bhp-przy-obsludze-zwierzat-gospodarskich/

http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/inne/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-2017/

http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/inne/zakup-zwierzecia-pod-choinke/

http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/inne/nowelizacja-ustawy-o-ochronie-zwierzat/

Luty 2017

http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/budownictwo-inwentarskie/wlasciwe-pomieszczenia-i-wybiegi-dla-gesi/

Grudzień 2016

http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/inne/lepsza-ochrona-zwierzat/

Czerwiec 2016

http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/budownictwo-inwentarskie/podlogi-w-oborach-dla-krow-mlecznych/

Grudzień 2015

http://www.odr.pl/produkcja-zwierzca/inne-44795/2169-prawo-chroni-zwierzeta

http://www.odr.pl/produkcja-zwierzca/inne-44795/2140-pomoc-bezdomnym-zwierzetom

Listopad 2015

http://www.odr.pl/produkcja-zwierzca/inne-44795/2111-wymagania-weterynaryjne-przy-sprzedazy-bezposredniej

Październik 2015

http://www.odr.pl/produkcja-zwierzca/inne-44795/2073-zwierzeta-uznawane-za-gospodarskie

Lipiec 2015

http://www.odr.pl/produkcja-zwierzca/inne-44795/1966-minimalne-warunki-utrzymania-krolikow

Styczeń 2015

http://www.odr.pl/produkcja-zwierzca/inne-44795/1824-utylizacja-padlych-zwierzat

 

grudzień 2014

Ubój zwierząt w gospodarstwie

wrzesień 2014
Zwierzęta "leśne" z przypadku

maj 2014
Pokazy z udziałem zwierząt

styczeń 2014
Zwierzęta zimą

październik 2013
Kontrowersje interpretacyjne w kwestii uboju rytualnego 
 
wrzesień 2013
Ochrona zwierząt - przepisy ogólne 
  
sierpień 2013
Opieka nad zwierzętami w upalne dni 
  
czerwiec 2013
Odpowiedzialny przewóz zwierząt 

wrzesień 2012
Nie dla psa... łańcuch 
  
wrzesień 2012
Ryzyko przekroczenia kwoty krajowej dostaw 
  
marzec 2012 
Ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny, a prawodawstwo 

styczeń 2012
Bezdomność zwierząt zimą 

 

Grudzień 2011:
Dobrostan:
Drabina paszowa skośna

Ochrona zwierząt:
Bezdomność zimowa zwierząt

Październik 2011:
Dobrostan:
ABC montażu przegrody z uwięzią typu Grabner

Ochrona zwierząt:
Szykują się zmiany w ochronie zwierząt

Lipiec, sierpień 2011:
Dobrostan:
Technologia tuczu świń w systemie na głębokiej ściółce


Czerwiec 2011:
Dobrostan:
Kombiboksy zamiast uwięzi

Ochrona zwierząt:
Pamiętaj o wodzie

Maj 2011:
Dobrostan:
Mikroklimat w oborze

Ochrona zwierząt:
Chów kurcząt brojlerów

Luty 2011:
Dobrostan
Kojce z mechanizmami samoblokującymi dla loch prośnych

Lipiec 2010:
Ochrona zwierząt:
Obowiązki człowieka wobec zwierząt domowych i gospodarskich

Sierpień 2010:
Ochrona zwierząt:
Humanitarne traktowanie zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt - czy ją znamy i przestrzegamy

Publikacja została opracowana i udostępniona za zgodą Dyrekcji Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz autorów: Oliwi Pawłowskiej oraz Tadeusza Kruszewskiego.

Kontakt: 
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego - 85 66 54 202/204

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  - 86 27 58 900

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook