Dodana: 17 luty 2012 10:01

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2020 12:27

Odszkodowania za szkody łowieckie

Jak przygotować i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Kwestie dotyczące odszkodowań za szkody łowieckie w ww. zakresie regulują poniższe przepisy prawne:
art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 776)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005, Nr 48, poz. 459 z późn. zm.)

Wnioskodawca:
Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o odszkodowanie,
2. dokument potwierdzający prawo własności oraz oznaczenie rodzaju gruntu na którym wystąpiła szkoda (np.: wyrys i wypis z rejestru gruntów)
3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym,
a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach (w przypadku, gdy poszkodowany nie może osobiście uczestniczyć w oględzinach i szacowaniu szkody a chce żeby ktoś w jego imieniu uczestniczył w prowadzonych przez szacujących czynnościach),
4. umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki.

Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Pamiętać należy, iż szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej, w terminie umożliwiających dokonanie jej szacowania.

Wniosek należy złożyć:
- osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 022 (parter),

w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek od godz. 7:30-15:30;
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku, 15-888 Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

- poprzez profil zaufany – ePUAP

Opłaty:
- postępowanie jest zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Oględziny oraz ostateczne szacowanie szkody przeprowadzane jest zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

Sposób odwołania:
Postępowanie obejmuje szacowanie strat i wyliczenie na tej podstawie wysokości odszkodowania. Wypłata bądź odmowa wypłaty odszkodowania następuje po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa. Od uchwały w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania lub niewłaściwie naliczonej wysokości odszkodowania służy odwołanie tylko w drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.

Pozostałe szkody :

„Zgodnie z art. 126 Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz.U.2020.55 t.j. z późn. zm.) za szkody łowieckie wyrządzone przez bobry, żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie odpowiada  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.”

„Zgodnie z art. 50 ust. 2 Prawo Łowieckie (Dz.U.2020.67 t.j. z późn. zm.) za obwody łowieckie leśne odpowiada Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
w Białymstoku.”  [link do podziału województwa na obwody łowieckie]

http://obwody.wrotapodlasia.pl/aktualizacja/


Sprawę prowadzi:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, pok. 208
15-097 Białystok
tel. (85) 66-54-202
tel. (85) 66-54-204

Pouczenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) składając wniosek o odszkodowanie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook