Dodana: 21 maj 2020 15:33

Zmodyfikowana: 21 maj 2020 15:33

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

W czwartek (21.05) przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Celem globalnego święta ustanowionego w 2002 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego. W tym dniu wypada również wspomnieć o wyjątkowej w skali Polski wielokulturowości naszego regionu.

Ilustracja do artykułu Dzień.jpg

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie ONZ 22 grudnia 2002 roku. Święto odnosi się, jak czytamy w Rezolucji Narodów Zjednoczonych proklamującej Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Jak wynika z dokumentu odpowiedzialnością rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego jest konieczność wzmocnienia potencjału kultury jako skutecznego środka budowania dobrobytu, wspierania zrównoważonego rozwoju i pokojowego wzajemnego współżycia.

Międzynarodowe obchody dzisiejszego święta są okazją, by podkreślić unikalny w skali całego kraju wielokulturowy fenomen województwa podlaskiego. Na terenie naszego regionu zamieszkują obok Polaków przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych tj. Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Rosjanie, Romowie. Biorąc pod uwagę różnice wyznaniowe wraz z wyznawcami kościoła rzymskokatolickiego Podlaskie zamieszkują prawosławni, staroobrzędowcy, oraz muzułmanie, a dowodem na pokojowe współistnienie kultur w naszym województwie jest m.in. funkcjonowanie szkół z językiem nauczania mniejszości, organizacji i instytucji działających na rzecz podtrzymania oraz promocji kultury mniejszości etnicznych, oraz obecność programów w lokalnej telewizji regionalnej prowadzonych w języku białoruskim, ukraińskim czy litewskim.

Nie ulega wątpliwości, że Podlaskie może być wzorem nie tylko w skali Polski, czy Europy, lecz świata na wzajemne, pokojowe współżycie różnych kultur zamieszkujących od stuleci jeden wspólny obszar. Ponadto jest miejscem, gdzie możemy przełamać stereotypy, bariery i poznawać to, czego nie znamy, a Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej pomaga nam o tym przypomnieć.

Cezary Rutkowski

facebook