Dodana: 15 listopad 2016 11:38

Zmodyfikowana: 15 listopad 2016 11:38

W przyszłym roku budżet Łomży przekroczy 300 mln zł

Planowane dochody mają wynieść ponad 343 mln zł, zaś wydatki mają osiągnąć poziom prawie 360 mln zł. - Działania zaplanowane w przyszłorocznym budżecie są realizacją Założeń Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 oraz Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020+, zmierzającego do podnoszenia funkcji subregionalnej i ponadregionalnej Łomży w województwie oraz tworzeniu warunków dalszego rozwoju Miasta Łomża – podkreśla Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Ilustracja do artykułu rynek.jpg

Pracę nad budżetem na rok 2017 rozpoczęły się od diagnozy potrzeb. - Opracowano karty zadań, na których wydziały i jednostki podległe Urzędu Miejskiego zgłaszały zadania inwestycyjne do założeń Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta, a docelowo do Budżetu Miasta Łomża na rok 2017. W ramach diagnozy potrzeb wpłynęło ponad 200 propozycji zadań na łączną sumę przekraczającą 190 mln zł. Zgłoszenia placówek edukacyjnych przekroczyły sumę 55 mln zł. Na tej podstawie zaplanowaliśmy budżet inwestycyjny na rok 2017 r. Jest on równowagą pomiędzy możliwościami finansowymi miasta, a potrzebami zdiagnozowanymi w kartach – opisuje prezydent Mariusz Chrzanowski zaznaczając, że ze względu na bardzo dużą różnorodność i zakres zgłaszanych potrzeb był to wybór spośród najbardziej pilnych i koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych 2017 w roku.  

Dochody budżetowe
W 2017 roku planowane dochody Miasta mają osiągnąć kwotę 343.543.919 zł, w tym:
- dochody bieżące 299.095.167 zł
- dochody majątkowe 44.448.752 zł

W 2017 r. planowane dochody ogółem są wyższe od tegorocznych o 23.365.954 zł, z tym, że dochody bieżące będą niższe o 1.475.204 zł, zaś dochody majątkowe wyższe o 24.841.158 zł. - Na wzrost  dochodów majątkowych mają wpływ planowane do pozyskania zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, takie jak środki budżetu UE, dotacje z budżetu państwa czy fundusze celowe – wyjaśnia prezydent Mariusz Chrzanowski.  
Planowane dochody z tytułu subwencji to 85.995.505 zł (stanowi to 70,46% pokrycia wydatków oświatowych), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 3.213.876 zł (co zabezpiecza 2,63% wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta (32.849.243 zł) – 26,91%. 

Wydatki budżetowe
Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2017 rok planowane są na kwotę – 359.118.239 zł, w tym:  
- wydatki bieżące – 284.804.060 zł, 
- wydatki majątkowe – 74.314.179 zł.
Wydatki majątkowe stanowią 20,69 % ogółu wydatków, bieżące – 79,31%.

W 2017 r. planowane wydatki ogółem będą wyższe o 27.806.591 zł względem tegorocznych, z tym, że wydatki bieżące są wyższe o 10.354.539 zł, zaś wydatki majątkowe o 17.452.052 zł. - Wzrost wielkości budżetu spowodowany jest m.in. wyższą kwotą planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, a także większą kwotą przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, głownie dotacją na świadczenia wychowawcze „500+” – tłumaczy prezydent Mariusz Chrzanowski. 
Prezydent Łomży podkreśla, że planowany jest też wzrost środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom czy klubom sportowym: na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o 33,33% więcej niż w 2016 roku, na zadania w sferze kultury o 66,67% więcej, zaś o 33,12% więcej niż w 2016 r. zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na zadanie w zakresie kultury fizycznej. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach (200.000zł). Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy”. Na zadania w zakresie kultury fizycznej  zapisano 1.000.000 zł (wzrost o 11,1% w porównaniu do roku 2016) z przeznaczeniem na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy tych zadań  zostaną  wybrani  w  wyniku otwartego konkursu  ofert.
Planowany jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. o 10.354.539 zł, czyli 3,77 %. Największy wzrost wydatków w wartościach bezwzględnych, czyli o 6.697.234 zł, przewiduje się w działach związanych z pomocą społeczną i wsparciem rodzin. Wiąże się to ze zwiększeniem przyznanych środków na realizację zadań zleconych. Znaczący wzrost wydatków planowany jest także w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
\

Wzrost wydatków na obsługę długu o 17,61% związany jest m.in. z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 25.000.000 zł. – Wierzę, że ten kredyt będzie mniejszy, podobnie jak to miało miejsce w tym roku, gdzie dzięki podjęciu odpowiednich działań zamiast planowanych 21 mln zł kredytu zaciągniemy tylko 9,99 mln zł – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. 

Zabezpieczono wyższe środki na sport. Z kolei spadek wydatków bieżących w działach dotyczących oświaty spowodowany jest mniejszą liczbą uczniów, a tym samym oddziałów klasowych w poszczególnych szkołach. Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 110.949.503 zł (91.319.817 zł – szkoły samorządowe, 19.629.632 zł – szkoły prowadzone przez inne organy niż JST), zaś w dziale 854 ukształtowały się na poziomie 11.109.121 zł (9.459.784 zł – szkoły i placówki samorządowe, 1.649.337 zł – placówki niesamorządowe). 
Planowany budżet wydatków majątkowych na 2017 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 48,39% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę nieruchomościami – 15,74%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14,5%. - W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej – zaznacza prezydent Mariusz Chrzanowski. Udział środków zewnętrznych wynosi 48,48 % ogółu wydatków majątkowych (36.028.752 zł). Kolejnymi źródłami finansowania są:  kredyt w kwocie 15.574.320 zł (20,96%) oraz dochody własne 22.711.107 zł (30,56%).

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2017 r. planowane rozchody wyniosą 9.425.680 zł.
Dług będzie kształtował się na poziomie 38,94 % planowanych dochodów ogółem w 2017 r. i wyniesie 133.777.921,97 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2030 r. Deficyt planowany na 2017 r. zamknie się kwotą 15.574.320 zł. 

Więcej

Za: UM Łomża
(opr.mk)

facebook