Dodana: 16 listopad 2018 11:02

Zmodyfikowana: 16 listopad 2018 11:02

Łomża z projektem budżetu miasta na 2019 rok

To pierwszy budżet od lat, w którym zmniejszamy deficyt – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski, przedstawiając projekt budżetu miasta Łomża na 2019 rok. Przyszłoroczne dochody planowane są w wysokości 365.869.181 zł, natomiast wydatki przewidziane są na poziomie 365.243.201 zł.

Ilustracja do artykułu logoLOMZA.jpg
W zaproponowanym radnym przez prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego projekcie przyszłorocznego budżetu miasta dochody majątkowe wynoszą prawie 27,7 mln zł, a dochody bieżące ponad 339 mln zł. - Na wysokość  dochodów majątkowych mają wpływ planowane do pozyskania zewnętrzne źródła finansowania inwestycji na niższym poziomie niż w roku bieżącym, takie jak środki unijne, dotacje z budżetu państwa oraz fundusze celowe. Wynika to z zakończenia części zadań realizowanych, natomiast na nowe zadania złożono wnioski, bądź w najbliższym czasie zostaną złożone, ale dochody z tego tytułu wprowadzimy do budżetu jak będziemy mieli podpisane umowy na dofinansowanie – informuje Prezydent Miasta.  
Projekt budżetu zakłada wzrost dochodów bieżących, spowodowany dużo wyższymi dochodami z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT) o ponad 9,9 mln. zł oraz planowanymi wyższymi wpływami z tytułu subwencji z budżetu państwa o ponad 7,5 mln zł, natomiast niższymi dochodami z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne o ponad 7,8 mln zł. Powoduje to, że dochody bieżące planowane są na poziomie 100,51% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.
W porównaniu do tegorocznego budżetu planowane w przyszłym roku wydatki są niższe o 64,2 mln zł. Wydatki bieżące mają wynieść prawie 316 mln zł, zaś wydatki majątkowe ponad 49,3 mln zł. Spadek wielkości budżetu spowodowany jest m.in. niższą kwotą planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. - Planowane wydatki zabezpieczają jedynie zadania kontynuowane. Nowe inwestycje zamierzam ustalić i wprowadzić do budżetu po rozliczeniu bieżącego roku i konsultacjach z nową Radą Miasta – dodaje prezydent Mariusz Chrzanowski. W projekcie budżetu wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Dotacje celowe z budżetu na zadania w sferze kultury będą na poziomie 95,1% tegorocznego budżetu, z tym, że dla miejskich instytucji kultury (Teatr, Filharmonia, MDK-DŚT, Muzeum, Biblioteka) zaplanowano je wyższe o ok. 2%, natomiast niższe dla organizacji pozarządowych oraz na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Spadek wydatków bieżących planowany jest w działach:
•    Transport i łączność o kwotę 514.813,00 zł, w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami na utrzymanie bieżące dróg i ulic;
•    Turystyka o kwotę 139.597,00zł;
•    Administracja publiczna o 1.153.750 zł, w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami głównie na promocję miasta;
•    Oświata i wychowanie o 5.666.143 zł, konieczna racjonalizacja wydatków;
•    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 483.510 zł;
Środki na promocję miasta wracają do poziomu projektów budżetu w latach poprzednich. W 2018 roku były one wyższe z uwagi na szereg działań promocyjnych i wydawniczych związanych z jubileuszem 600-lecia nadania Łomży praw miejskich i obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W pozostałych działach budżetu planuje się wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym bądź nieznacznie niższe.
W budżecie na 2019 roku zapewnione są większe środki na funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. – Ma to związek z planowanym wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów  dla dzieci i młodzieży – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. Decyzję od kiedy będą one obowiązywały podejmą radni. Docelowo, po przekształceniu MPK w spółkę prawa handlowego, darmowe przejazdy mogą zostać wprowadzone dla wszystkich mieszkańców. 
Prezydent wyjaśnia również, że planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe wyniosą 94,1 mln zł i będą stanowiły 71,37% pokrycia wydatków oświatowych, a z tytułu dotacji „przedszkolnej” osiągną 2,7 mln zł. - Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją, w związku z realizacją zadań oświatowych, pokryte zostaną dochodami własnymi Miasta Łomża w kwocie 30,3 mln zł. Wydatki bieżące, łącznie z zaplanowaną rezerwą na zadania z zakresu oświaty, zaplanowano o ok. 4 mln zł niższe, niż w roku bieżącym – informuje Prezydent.
Planowany budżet wydatków majątkowych na 2019 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe (34,41% planowanych ogółem wydatków majątkowych), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, (33,14%). inwestycje w oświacie (16,01%), - W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania kontynuowane oraz zadania, na które mamy już informację, że otrzymają dofinansowanie – informuje Mariusz Chrzanowski dodając, że udział środków zewnętrznych wynosi 35,08 % ogółu wydatków majątkowych, czyli ponad 17,3  mln zł. Kolejnymi źródłami finansowania są:  kredyt w kwocie 10 mln zł oraz dochody własne w wysokości 22,1 mln zł.
Planowany poziom długu na koniec 2019 roku wynosi 40,15% planowanych dochodów ogółem w 2019 r., a w kolejnych latach począwszy już od 2019 roku, ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2031r.
Najkosztowniejszymi przyszłorocznymi inwestycjami są przebudowa zabytkowej hali targowej na halę kultury wraz z jej wyposażeniem (10,3 mln zł), budowa ulicy Kolejowej (6 mln zł) oraz przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej (6 mln zł). Wśród największych zadań do realizacji przewidziano również: budowę centrum przesiadkowo- komunikacyjnego (4,6 mln zł), przebudowę ul. Niemcewicza (3,2 mln zł); sportową infrastrukturę przyszkolną (4,1mln.zł), rewitalizację parku Jana Pawła (2,5 mln zł). W ramach wydatków niewygasających będą realizowane m.in. ul. Szmaragdowa i drogi na os. Wschód. 
Za: lomza.pl
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook