Dodana: 27 luty 2012 11:35

Zmodyfikowana: 27 luty 2012 11:35

Galeria Dobrych Praktyk

Zapraszamy Państwa do przesyłania informacji na temat dobrych praktyk w zakresie partycypacji społecznej. Zachęcamy do tworzenia skrzynki dobrych praktyk.

Pozarządowe Biuro Rachunkowe - Białystok

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzi pierwsze w Białymstoku i województwie podlaskim Pozarządowe Biuro Rachunkowe. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową organizacji pozarządowych, świadczoną na najwyższym poziomie.

PAKIETY USŁUG KSIĘGOWYCH UZALEZNIONE SĄ OD ZAKRESU USŁUGI I ILOŚCI DOKUMENTÓW I OBEJMUJĄ M.IN.:

 • pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości
 • opracowywania plantów kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • organizacja obiegu dokumentów
 • kontrola rozrachunków
 • deklaracje podatkowe i sprawozdawcze w tym dostarczanie do odpowiednich urzędów
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych w Urzędzie Skarbowym
 • środki trwałe i wyposażenia
 • obsługa księgowa organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą

ZUS I PŁACE

 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do urzędów

ROZLICZANIE PROJEKTÓW, DOTACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

DORADZTWO KSIĘGOWO-FINANSOWE

Do korzystania z usług Pozarządowego Biura Rachunkowego zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. podlaskiego.

osoba do kontaktu: Krzysztof Leończuk

adres e-mail: biuro.rachunkowe@owop.org.pl

tel.: 85 732 28 46

...............................................................................................................................

Wizyta studyjna podlaskich ngo's i urzędników w Łodzi Wrocławiu i Wałbrzychu

Raport z  II wyjazdu studyjnego w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”:

Termin realizacji: 5-8 lipca 2012 r.

Liczba osób: 16 uczestników projektu ( przedst. powiat augustowski (2 osoby), powiat białostocki (3 osoby), powiat  wysoko-mazowiecki (1 osoba), powiat grajewski (1 osoba), powiat łomżyński (1 osoba), powiat bielsko-podlaski (1 osoba), powiat sejneński (1 osoba), powiat sokólski (1 osoba), powiat suwalski ( 1 osoba), miasto Białystok(1 osoba), 3 członków Forum Pełnomocnika (Supraśl, Grajewo, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego), 2 przedstawicieli Biura projektu)
Trasa wyjazdu: Białystok- Łódź- Wałbrzych- Wrocław
Grupie reprezentującej Sieć i Forum towarzyszyła grupa Federacji M. Białystok, co było dodatkowym atutem wyjazdu, sprzyjało wymianie informacji i doświadczeń, wspólnemu reflektowaniu z różnych poziomów organizacji.
 
Refleksje ze spotkań studyjnych:

5 lipca 2012 r.
Pierwsza wizyta odbyła się w godzinach 15.00- 19.30 w Urzędzie Marszałkowskim, al. Piłsudskiego 8, w Sali Sejmiku. W spotkaniu z nami wzięło udział 6 osób:
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji – Grzegorz Szatiło
Koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi- Patrycja Wojtaszczyk
Przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych- Włodzimierz Magin, Ewa Wierzbowska
Przedstawiciele Centrum promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi- Anna Furmańska, Dorota Wojciechowska.
Moderatorem spotkania była przedstawicielka OPUS w Łodzi.
Po przedstawieniu się wzajemnym uczestnicy spotkania zgłosili interesujące ich kwestie do omówienia:
 System i procedury towarzyszące konsultacjom społecznym,
 Jakość i formy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami,
 Działania na rzecz ożywienia rynku pracy, w tym jakość spółdzielni socjalnych,
 Formy działania i aktywność Rad Pożytku Publicznego,
 Doświadczenia z wdrażania UoDPPioW,
 Historia powstawania i aktywność rad organizacji w województwie,
 Współpraca i poziom integracji III sektora w łodzkiem,
 Działalność na rzecz seniorów.


Pozyskane informacje:
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego została powołana w 1999 roku. Formalna rejestracja Rady jako federacji stowarzyszeń nastąpiła w grudniu 2002 roku. Początkowo  zrzeszała 55 organizacji, obecnie 35.  Zmniejszenie się liczby organizacji wynika z podwyższenia standardów i wymagań względem członków.
Rada zrzesza organizacje o różnym profilu: organizacje zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych i bezdomnych, ekologiczne, przeciwdziałające bezrobociu, stowarzyszenia abstynenckie i zajmujące się problematyką uzależnień, organizacje kobiece, organizacje wspomagające lokalny rozwój i inne.
Ściśle współpracuje z Radą Pożytku Publicznego.
Jednym z najważniejszych  problemów Rady jest brak stabilności finansowej.
Zgodnie ze Statutem do zadań Rady należy:
1. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego.
2. Opiniowanie i konsultowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.
3. Wypracowywanie stanowisk dotyczących sektora pozarządowego na poziomie lokalnym i krajowym.
4. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego.
5. Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
6. Podejmowanie inicjatyw integrujących sektor pozarządowy w województwie łódzkim.
7. Podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych.
8. Wspieranie organizacji pozarządowych w inny, zgodny z celami statutowymi, sposób.

Członkowie Rady mogą liczyć na rekomendacje, pomoc w poszukiwaniu partnerów, możliwość realizacji wspólnych projektów, patronat nad wydarzeniami.

W Województwie łódzkim nie ma ciała demokratycznie powołanego do reprezentacji całego sektora, nie istnieją takie przedstawicielstwa też na niższych poziomach. W kilku powiatach funkcjonują związki organizacji.

Do zbudowania pozycji w środowisku lokalnym przyczyniła się aktywność Rady w budowaniu lobby wśród radnych, opracowywanie programu współpracy, udział w sesjach sejmiku.
Marszałek powołał do obsługi organizacji Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który obsługuje dwie osoby: Patrycja Wojtaszczyk (p.o. kierownika referatu - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi), Patrycja.wojtaszczyk@lodzkie.pl i Małgorzata Kowalska. Więcej informacji o regulaminie pracy referatu, a także aktualnościach dot. pracy w regionie można znaleźć na stronie: www.ngo.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=2
Wiele miejsca w dyskusji zajął system konsultacji. Przy definiowaniu wojewódzkiego programu współpracy samorząd- organizacje pozarządowe stosuje się kilka etapów. Na przełomie maja- czerwca zbierane SA luźne pomysły III sektora, w czasie wakacji- zgłaszają swoje pomysły Departamenty, we wrześniu  ustalany jest ostateczny kształt dokumentu i rozpoczyna się proces otwartych konsultacji. Dość szeroko prowadzona jest promocja prac nad programem. Wykorzystywane m.in. poczta e-mail, strony internetowe kluczowych organizacji, strona ngo.pl. Programy współpracy do tej pory były roczne, ale istnieje ogromna potrzeba opracowania programu wieloletniego.
Ciekawe rozwiązania dot. procedur przyjmuje obecnie m. Łódź. Pani Prezydent aktywnie działa na rzecz angażowania organizacji w proces współzarządzania miastem. Od stycznia 2012 r. trwa konsultacja nowego Regulaminu Konsultacji (projekt nowego Regulaminu Konsultacji Społecznych można znaleźć na stronie: bip.uml.lodz.pl/index.php?str=7200). Wśród polecanych narzędzi konsultacji, obok standardowych informacji i spotkań/ warsztatów pojawiło się Internetowe Forum Dyskusyjne, czynne 24 godziny na dobę. Niestety dość niska jest nadal frekwencja i udział w definiowaniu uwag ze strony III sektora.
Do innych form wymiany doświadczeń należą m.in. spotkania z przedstawicielami władz na tzw. „śniadaniach czwartkowych”. Skupiaja się przede wszystkim wokół dylematów ekonomii społecznej. Obecnie w Łodzi jest przygotowywany pod przewodnictwem ROPS "Wieloletni Planu Działań na Rzecz Promocji  i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim”. W skład zespołu wchodzą też organizacje pozarządowe. Do tej pory lokalna aktywność dot. ES była animowana w ramach OWIESów.
Warto tez skorzystać z doświadczeń Komisji Dialogu Obywatelskiego (inicjatywa organizacji przyjęta przez samorząd do realizacji). KDO może powołać min. 5 organizacji pozarządowych działających w danej sferze publicznej na terenie Łodzi. Deklarację woli powołania KDO składa się do Prezydenta Miasta Łodzi. Zawierać ona powinna podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danej organizacji pozarządowej oraz proponowany zakres działań danego KDO (np. KDO ds. Kultury). W szczególnych przypadkach KDO mogą być powoływane przez mniej niż 5 organizacji pozarządowych. W takim wypadku do powołania KDO konieczna jest, poza akceptacją Prezydenta Miasta Łodzi, pozytywna opinia Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe/komisje_dialogu_obywatelskiego/

Łódzka Rada Pożytku Publicznego często opiera się na uwagach i wnioskach z prac KDO.
ŁRPP została powołana 30 czerwca 2011 r. jako organ konsultacyjno-doradczy, którego zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Do zadań rady należą: opiniowanie projektu strategii rozwoju miasta, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego, wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
Rada może zajmować się również innymi sprawami jeśli przedłożone zostaną one przez przewodniczącego rady, bądź na wniosek przynajmniej jej 3 członków.
Łódzka Rada Pożytku Publicznego złożona jest z 17 członków. W skład rady wchodzi 11 przedstawicieli sektora pozarządowego (z czego 9 wybrały organizacje pozarządowe, a 2 Prezydent Miasta), 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łodzi oraz 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łodzi. Lista członków rady dostępna jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.
W województwie trwa praca nad standardami działania/ usług, w chwili obecnej nie ma konkretnych praktyk, które można zarekomendować. Środowisko sektora i samorządu bierze udział w projekcie FRSO.
Samorząd M. Łódź w ramach konkursu na realizację zadań własnych gminy, powierzył organizacjom pozarządowym, prowadzenie Centrum Wolontariatu i  Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. ŁCO – to miejsce specjalnie stworzone z myślą o łódzkim III sektorze i jego działaczach. W fazie wstępnej Centrum będzie działać w terminie 02.07.2012 – 30.12.2012r. Działanie Centrum jest możliwe dzięki współpracy 3 podejmujących to zobowiązanie organizacji dysponujących doświadczeniem oraz odpowiednimi zasobami we wspieraniu środowiska III sektora:
- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – OPUS WWW.opus.org.pl
- Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego WWW.rada-lodzkie.org.pl
- Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego WWW.ferso.org
Więcej o działaniach podejmowanych przez Centrum można znaleźć na stronie: www.opus.org.pl/projekty/lodzkie-centrum-obywatelskie

W mieście jest wiele cennych inicjatyw, m.in. działalność Stowarzyszenia Topografie, w „kultowym” miejscu po dawnych Zakładach PREXER. Misją Stowarzyszenia Topografie jest wzmacnianie tożsamości kulturowej Łodzi poprzez organizację wydarzeń ożywiających ofertę kulturalną i przypominających o kluczowych wydarzeniach z przeszłości miasta. Stowarzyszenie, istnieje od 2007 r. Skupia ludzi, którzy "uwierzyli w Łódź" i chcą działać na rzecz swojego miasta. M.in.  Portal „Miejscownik.org” –jest wirtualną mapą historycznej Łodzi tworzoną przez mieszkańców.
Ważną i godną polecenia jest inicjatywa organizacji dot. motywowania i nagradzania urzędników. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego zaprosiły organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego do udziału w głosowaniu finałowym konkursu "Przełamujemy bariery" w kategorii „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym”.

Wśród gmin/powiatów polecanych przez gospodarzy jako aktywne środowiska, przykłady dobrej współpracy samorządu z organizacjami znalazły się: Brzeziny (dobry przykład wykorzystania klauzul społecznych), Tomaszów Mazowiecki (Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu), Kutno (MOPS przy mieszkaniach chronionych wygospodarował siedzibę dla aktywności III sektora).

Wieczorem (20.00- 21.00) grupa studyjna odwiedziła Spółdzielnię  Socjalną „Exoop”. Spółdzielnia została założona w ramach projektu „Współdziałając możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”  . „Wybór sektora działalności Spółdzielni Socjalnej „EXOOP” podyktowany był potrzebami rynku, a także przygotowaniem zawodowym uczestników projektu. Specyfika firmy oparta jest na takich gałęziach działalności jak: Wypożyczanie i konserwacja systemów kamer przemysłowych, instalacja kamer przemysłowych w obiektach stacjonarnych i ruchomych, organizacja bankietów, przyjęć, imprez okolicznościowych. Spółdzielnia socjalna „EXOOP” prowadzi politykę cenową, polegającą na ustalaniu możliwe niskich cen, aby tym samym uczynić ofertę atrakcyjniejszą i pozyskać nowych klientów. Dąży do tego, by pomimo sukcesywnego rozwoju firmy i poszerzania dostępnej oferty, ceny pozostały niezmienione. Problemem spółdzielni jest specyfika jej członków( 7 osób). Stan zdrowia niestety nie pozwala na pełną aktywność, często przebywają na zwolnieniach. Wówczas odpowiedzialność za jej utrzymanie spada na 2-3 osoby.

 


6 lipca 2012
Pierwsza wizyta odbyła się w godzinach 16.00-17.30 w Sali Witrażowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Program spotkania obejmował 2 prezentacje. Prezes sieci organizacji pozarządowych SPLOT w Polsce Łukasz Domagała zapoznał z historią budowania współpracy międzysektorowej z punktu widzenia dolnośląskiej organizacji pozarządowej oraz perspektyw organizacji sieciowej SPLOT, o dylematach budowania współpracy międzysektorowej z punktu widzenia samorządu i organizacji na Dolnym Śląsku opowiadał Bogusław Gałka- Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, były prezydent Jeleniej Góry.
Pytania ze strony uczestników dotyczyły najczęściej problemów z integracją sektora, utrzymaniem organizacji sieciowych, jakości współpracy międzysektorowej.

Pozyskane informacje

Najważniejszą myślą, a zarazem mottem spotkania stały się słowa Pana Łukasza Domagały- „Federacja to MY”. Zwracająca naszą uwagę z jednej strony na systematyczność, konsekwencję i zaangażowanie, nie przenoszenie odpowiedzialności na biura federacji (czy też organizacje sprawujące w danym okresie role organizatora federacji/ sieci), a z drugiej pamięć, że federację stanowią wszystkie zrzeszone organizacje. To z kolei wpływa na konieczność dbania o standardy i wizerunek.
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. Została powołana 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Obecnie zrzesza  119 organizacji pozarządowych. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Do głównych zadań należy: reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych i administracji publicznej, integrowanie środowiska organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju inicjatyw społecznych i obywatelskich, wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami: administracją publiczną, sektorem biznesu, mediami.
DFOP świadczy na rzecz swoich członków, ale też zainteresowanych przystąpieniem,  usługi w zakresie: wsparcia merytorycznego i technicznego dla organizacji, szkolenia z zakresu prawa, współpracy NGO’s z administracją publiczną oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii, prowadzenie biblioteki dla organizacji pozarządowych, prowadzenie biura interwencji.
Za szczególne osiągnięcie DFOP uważa efektywność konsultacji dokumentów i lokalnych aktów prawnych.
Zagrożenia w rozwoju Federacji postrzegają w: zmniejszającej się aktywności organizacji, po euforycznym etapie powstawania, stagnacja -skupienie na swojej działalności; biuro zawłaszcza misję, realizuje projekty bardziej na prace Biura niż wspierające członków.
Pan Domagała za najważniejsze do przedyskutowania na etapie powoływania federacji uznał:
1.przeanalizowanie poziomu otwartości na inne organizacje, nowych członków
2.omówienie zasad pracy, procedury komunikacji
3.ustalenie kluczowych wartości
4.określenie zasad wykluczania
5.odnisienie się do poziomu składki i jej przeznaczenia („zwiększa odpowiedzialność, zapewnia niezależność”)
6.finansowanie działań ( wspólne projekty)
7.rozwój usług ( negocjowanie z odbiorcami lub dostawcami, „razem stanowimy inny kaliber klienta”, łatwiej osiągnąć niższe, lepsze ceny, zatrzymanie procesu konkurowania na rynku).
„Reprezentatywność zależy zawsze od siły organizacji, jej aktywności. Nie należy przeceniać roli VIPów.”
Pan Bogusław Gałka najwięcej miejsca poświęcił współpracy z samorządem, „my musimy uświadomić miastu możliwość realizacji zadań, rzadko z taka inicjatywa wyjdzie władza samorządowa”, przybliżył też dylematy spółdzielni socjalnych. Obecnie jest ich ok. 40 na Dolnym Śląsku. Jelenia Góra jest dobrym przykładem wykorzystania klauzuli społecznej przy zlecaniu zadań spółdzielniom.
Stowarzyszenie prowadzone przez Pana Gałkę otrzymało w 2009 roku prestiżową nagrodę Dolnośląski Klucz Sukcesu (najwyższe, regionalne wyróżnienie będące jednym z ważniejszych elementów promujących i integrujących środowiska gospodarcze, kulturalne i samorządowe Dolnego Śląska. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Klucze Sukcesu przyznawane są w kilku kategoriach.
Wieczorem, w godzinach 18.00-20.00 zwiedziliśmy Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, przy ul. Mickiewicza 26 ( spotkanie z animatorką Anną Borek). CAL działa w ramach projektu rewitalizacji społecznej realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Korzysta z doświadczeń Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal w Warszawie.
Po zwiedzeniu Centrum,  refleksjami z budowania siły III sektora podzieliły się kolejne osoby ze środowiska Wałbrzycha. Pan Arkadiusz Czocher (Przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, dziennikarz, biznesmen) mówił o budowaniu współpracy międzysektorowej z punktu widzenia biznesu. Zwrócił uwagę obecnych na potrzebę korzystania w prowadzeniu organizacji z doświadczeń biznesu, efektywnego zarządzania tak finansami, jak i kadrą.
Pan Zenon Matuszko (Przedstawiciel Rady Pożytku Publicznego Miasta Wałbrzych) przedstawił  historię tworzenia i program Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego. W Rada działa w mieście już od trzech lat. Składa się z dziesięciu przedstawicieli urzędu miasta i radnych oraz dziesięciu przedstawicieli organizacji. Jej celem jest pomoc i wspieranie działań III sektora. Prace koordynuje pełnomocnik prezydenta do spraw organizacji pozarządowych, których w mieście jest ponad 70. W 2009 roku dzięki działalności Rady samorząd otrzymał nagrodę Dolnośląskie Wektory Współpracy, przyznawaną samorządom, które najlepiej współpracują z organizacjami pozarządowymi.
Za swój sukces Rada uważa wpisanie jej do uchwały o konsultacjach, decydowanie o harmonogramie konkursów, uruchomienie zakładki o RPP na stronie miasta, przeforsowanie dodatkowych punktów dla organizacji, które w ramach projektów na realizację zadań własnych gminy planują wolontariat.

Dobre praktyki aktywizowania środowisk wiejskich przedstawił - Marek Chmielewski- Wójt gminy Dzierżoniów. Motto, którego użył w czasie wystąpienia najlepiej ilustruje jego zaangażowanie i stosunek do społeczności lokalnej, sposób zarządzania potencjałem społecznym.”Jeśli chcesz zbudować statek, nie każ ludziom chodzić po drewno i nie wydawaj poleceń. Zamiast tego naucz ich tęsknić za bezkresnym morzem” Antoine de Saint Exupery. Najwięcej miejsca w swojej prezentacji poświęcił Programowi Odnowy Wsi (szczególnie wyróżnia się wieś Mościsko). W jego gminie objętych nim jest 14 jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Każda z wsi stanowi dobry przykład wsi tematycznej. Formalnie ten tytuł posiada wieś Uciecha. Dla wzmocnienia sołectw samorząd wprowadził diety dla sołtysów, nagrody z konkursie o tytuł Najlepszego Sołtysa/ki. Od kilku lat sprawnie działa Fundusz Sołecki.
Pan Wójt podkreślał znaczenie dobrej współpracy ze społecznością, Idąc ścieżką cytatów z Antoine de Saint Exupery warto użyć kolejnego  „...jeśli mnie oswoisz, będziemy potrzebni jeden drugiemu”.

7 lipca 2012 r.
Wizyta we Wrocławiu rozpoczęła się o g.11.00 (trwała do 15.00). Spotkanie odbyło się w hallu budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul Dobrzyńskiej.
Ze strony Wrocławia w spotkaniu uczestniczyło 8 osób. W programie znalazły się prezentacje:
„Perspektywa budowania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w mieście Wrocław”- Pani Beata Bernacka – Z-ca Dyrektora Biura współpracy z organizacjami, Urząd Miasta we Wrocławiu,
Mirosława Hamera- przedstawicielka Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia-Dominik Golema;
„Perspektywa budowania współpracy z organizacjami Dolnego Śląska”- Andrzej Stachowiak- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, 
„Korzyści i bariery we współpracy samorządu z organizacjami” – Bohdan Aniszczak- Przedstawiciel Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego, Kazimiera Rusin- Wiceburmistrzyni gminy Prusice ( Partnerstwo (Wspólnie dla Gminy Prusice”), Zdzisław Średniacki- zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Żmigród (Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Żmigród „Żmigrodzianie”)

Pozyskane informacje:
Departamenty Urzędu Miasta nie obsługują konkursów na realizacje zadań gminy. To zadanie należy do Biura Współpracy z organizacjami. Biuro zatrudnia 19 osób, ze ściśle określonymi zadaniami. Nie ma stanowiska Pełnomocnika 
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi realizuje zadania z zakresu:
1. koordynacji współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
2. współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych;
3. prowadzenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wrocławia, w tym  realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;
4. prowadzenia serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej;
5. nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z realizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
6. nadzoru nad fundacjami wynikającego z ustawy o fundacjach;
7. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i pozostałych klubów nie prowadzących działalności gospodarczej;
8. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących między innymi podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych;
9. zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi w zakresie zadań Biura
Samorząd Miasta przyjął zasadę aby, jak najwięcej zadań przekazywać do realizacji organizacjom, bez rozbudowywania kompetencji kadry urzędu. Ostatni pomysł- to przekazanie w ramach konkursu do prowadzenia dla NGO- Izby Wytrzeźwień(!).
Na uwagę zasługuje też wymagany niski wkład organizacji do budżetu realizacji zadań projektowych. Maksymalnie 5 %, tylko w uzasadnionych przypadkach stosuje się próg 15 %.
Dla ułatwienia przygotowywania projektów wprowadzono GENERATOR wniosków. Organizacje były przeszkolone z jego używania. Mogły wówczas uzyskać bardzo szczegółowa informacje na czym polegają błędy i jak je poprawić.
Organizacje mają preferencyjne czynsze w budynkach miasta, o ile realizują zadania z zakresu pożytku publicznego( 6 zl za metr w centrum, 3-4 zł poza centrum), ale często sa to lokale wymagające remontu, na poziomie piwnicy lub strychu. W tej chwili miasto wynajmuje 18 takich lokali. Zwolnieni z odpłatności są jedynie kombatanci. Organizacje mogą też wykupić lokale- bonifikata wynosi często aż 95 %, warunek podobnie jak przy wynajmie to prowadzenie projektów z zakresu pożytku publicznego.
Miasto podpisuje umowy wieloletnie, ze szczegółowym harmonogramem płatności w stosunku rocznym. Z jednej strony daje to poczucie bezpieczeństwa realizującym, ale z drugiej wiąże się z pewnym ryzykiem w związku z niepewna sytuacja finansową na rynku. Brak możliwości przewiedzenia zmiany poziomu kosztów. Jeśli koszty znacznie przewyższają początkowy budżet może nastąpić rozwiązanie umowy, wówczas ogłaszany jest kolejny konkurs na dane zadanie. Nie daje to oczywiście pewności, że ta sama organizacja ponownie wygra.
PROJEKTY- Koszty wynajmu lokali mogą być ujmowane w kosztach projektu, można uzyskać na nie dotacje, o ile wartość wynajmu wiąże się z realizacja danego zadania.
Jeśli organizacja ubiega się o dotacje FIO, wartość wkładu własnego może być sfinansowana z dotacji samorządu ( na podstawie wniosku).
Organizacje, biorące udział w konkursach na realizacje zadań własnych samorządu  otrzymują uzasadnienie dlaczego nie otrzymały dotacji lub została ona ograniczona
.
Pan Andrzej Stachowiak zapoznał obecnych z przedsięwzięciami Urzędu Marszałkowskiego na rzecz wzmocnienia sektora. Od maja 2010 roku ciekawym narzędziem pracy jest Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego ( siec punktów konsultacyjno- doradczych). Potrzeba powołania DSDP wynikała z raportów i analiz badań organizacji. Przebadano 1700 podmiotów i okazało się  , że „aż 70%  dolnośląskich organizacji  oczekuje bliskich , lokalnych form doradczo-informacyjnych, (lokalnych PKD, szkoleń, dostępu do Internetu, specjalistycznej konsultacji, kadry) , bardzo słaba jest kadra specjalistyczna  ds. pozyskiwania funduszy UE (projekty miękkie również w  jst), słabe aplikacja  małych organizacji, oraz jst z terenów wiejskich, zagrożonych ubóstwem o dużym wskaźniku bezrobocia, występuje bardzo dużo  „białych plam” na mapie aplikacyjnej regionu, słaba jest współpraca międzysektorowa.  Początkowo powołano 10 punktów, a nadzór sprawował Urząd. W kolejnym 2011 roku ogłoszono konkurs na operatora sieci. Wygrały go dwie organizacje, razem obsługuja 18 punktów.
Marszałek współpracuje z samorządami powiatowymi na rzecz współfiansowania zadania.
Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana w październiku 2011 roku.. W skład rady wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych (6 osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz trzech reprezentantów prezydenta Wrocławia. Łącznie 12 osób.
Pani Mirosława Hamera omówiła historię tworzenia relacji samorząd- mieszkańcy, zwróciła uwagę na znaczenie tej współpracy.

Wnioski/ rekomendacje z wizyty dla naszej sieci:
 1/Bardzo ważny jest skład Rady dla pełnej reprezentacji sektora, stąd reprezentacje branż i sieciowych organizacji.
2/ Powoływanie reprezentacji na poziomie powiatu powinno mieć miejsce przy dużej świadomości takiej potrzeby ze strony lokalnego III sektora.
3/zadbać o nagradzanie i motywowanie środowisk NGO’s, ale też dostrzegać „otwarte” samorządy. Wypromować przez sieć konkurs naszego wojewody, wspólnie z marszałkiem opracować zasady motywowania sektora i samorządu ( np. olsztyńska nagroda „Godni naśladowania”, łódzka nagroda organizacji w Konkursie „Urzędnik przyjazny organizacjom”).
4/zachęcić powiaty/ miasta do zdefiniowania i zlecenia zadania wspierania sektora (szkolenia, poradnictwo) w ramach konkursu organizacjom pozarządowym ( przykłady dobrych praktyk Brzeziny, Prusice, Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Dzierżoniów, Jelenia Góra), może stworzyć Sieć Poradniczą finansowaną ze środków marszałka i Starostów.
5/.aktywnie reprezentować  sektor w ciałach decyzyjnych, „przepytywać” o rezultaty naszych reprezentantów ( Komitety Monitorujące, Komisje Dialogu Społecznego, Rada Zatrudnienia, Rada NFZ, RPP itd.), brać udział w posiedzeniach sejmiku.
6/utworzyć platformę konsultacji społecznych ( Stoły Robocze, sejmiki, „śniadania raz na kwartał” z Marszałkiem/ Wojewodą) na poziomie województwa, zdefiniować jak i co chcemy konsultować, jak wspierać RPP.
7/ zorganizować dla członków sieci szkolenia- warsztaty z systemu konsultacji społecznych, przygotować do szkoleń na poziomie lokalnym, szkolić urzędników
8/promować dobre regulaminy konsultacji społecznych
9/ przeanalizować możliwość zainicjowania KDO
10/zachęcić samorządy do dyskusji nad procedurami zlecania zadań, promować otwartość na zlecanie zadań organizacjom
11/uruchomić szeroką dyskusję nad możliwościami jakie tworzą instytucje ES, wsparcie dla spółdzielni socjalnych, wykorzystanie formuły klauzuli społecznej.

 

Porozumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stała się przyczyną tworzenia nowego, krajowego modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym.

W województwach wyczerpują się możliwości rozwoju opartego tylko na tworzeniu infrastruktury technicznej, dlatego przesuwa się uwagę na działania społeczno-kulturalne i wzmacnia się organizacje, aby te efektywnie realizowały powierzone im zadania publiczne
i przyczyniały się do rozwoju.

Z analizy sytuacji w województwie podlaskim, przeprowadzonej podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi w starostwach i gminach województwa podlaskiego w 2011 roku wynika, że w porównaniu do innych województw trzeci sektor posiada zbyt niski potencjał – jest słaby, mało zintegrowany i prowadzone przez niego projekty nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty.

Dlatego porozumienie, na wzór dobrych praktyk w innych województwach ma za zadanie stworzenie partnerstwa wielu instytucji na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego, działań informacyjnych i promocyjnych, podejmowania wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych
w celu aktywizacji społeczeństwa, zwiększania partnerstwa publiczno-prywatnego i wolontariatu.

W efekcie zawartego porozumienia możliwe stanie się podjęcie wspólnych działań, takich jak: aplikowanie o fundusze ze źródeł rządowych i unijnych, organizowanie szkoleń, spotkań, forów poświęconych tematyce obywatelskiej, organizacja punktów konsultacyjnych i doradczych, kampanie informacyjne i promocyjne, wymiana dobrych praktyk w realizacji procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, itp.

Te wszystkie działania łącznie przyczynią się do podniesienia efektywności współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi a tym samym wpłyną na poprawę życia mieszkańców województwa podlaskiego.

W związku z powyższym w dniu 13 czerwca o godz. 13:00 w sali 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku odbędzie się konferencja w sprawie podpisania ww. dokumentu.

treść porozumienia

 

Podsumowanie Polskiej Prezydencji na Podlasiu, Warmii i Mazurach

Towarzystwo Amicus przy którym działa Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku zorganizowało w Białymstoku i Olsztynie debaty nt. polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zaproszeni do dyskusji rozmówcy próbowali odpowiedzieć na pytanie czy Polska jest dobrym administratorem w trudnych dla Europy czasach.


Debaty zostały zorganizowane w ramach relizacji projketu pod nazwą: "Aktualne wyzwania procesu integracji europejskiej w kontekście priorytetów polskiej Prezydencji- debata publiczna w Polsce północno-wschodniej". Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej.
 
Wywiad z Posłem do Parlamentu Panem Krzysztofem Liskiem http://www.towarzystwoamicus.pl/index.php?menu=main&id=42
 
Wywiad jest także dostępny do ściągnięcia na www.youtube.pl

 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na III Kawiarenkę Obywatelską „Idea pożytku publicznego a 1%” Białystok 27.02.2012r. godz. 17.00 Klubokawiarnia Piasta 14

Głównym tematem kawiarenki będzie kwestia 1 %. Pochodzący z dobrowolnych odpisów podatkowych miał wzmocnić finansowo organizacje pozarządowe.

Czy rzeczywiście tak jest?

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czym jest pożytek publiczny?

Porozmawiamy o tym, co fundacje robią z podarowanymi pieniędzmi? Czy mamy poczucie kontroli społecznej nad wydatkami organizacji? Jaki odsetek może być przeznaczony na koszty statutowe, czy kampanię w mediach? Czy powinien?

Czy możliwość prowadzenia przez OPP tak zwanych subkont jest sposobem na aktywizację czy jest to zaprzeczenie idei pożytku publicznego, pogłębiające dodatkowo istniejące społeczne nierówności?

Organizacja pożytku publicznego miała być reprezentantem najwyższych standardów i krystalicznie czystym organizmem, któremu z zamkniętymi oczyma możemy powierzyć nasze społeczne pieniądze. Czy rzeczywiście jesteśmy przekonani o tym, że wydane zostaną, jak sama nazwa mówi, z publicznym pożytkiem?

W spotkaniu wezmą udział mieszkańcy miasta, członkowie organizacji pozarządowych, radni oraz zaproszeni goście.

Moderatorem Kawiarenki będzie Jakub Medek (Gazeta Wyborcza)

Pragniemy zachęcić Państwa do dyskusji z zaproszonymi gośćmi.

Do zobaczenia!

Pierwszy w Polsce przewodnik audio z audiodeskrypcją po szlaku turystycznym

Turystyczne atrakcje, malownicze zabytki. Fundacja Audiodeskrypcja zrealizowała wyjątkowy projekt pt. "Białystok słowem malowany - Przewodnik audio z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących po Szlaku Esperanto i Wielu Kultur".

To kolejna nowatorska inicjatywa założycieli Fundacji Audiodeskrypcja, którzy od roku 2006 za sprawą audiodeskrypcji udostępniają w całej Polsce przestrzeń kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym.

Tym razem jest to pierwszy w Polsce turystyczny przewodnik audio z audiodeskrypcją zabytków architektury, pamiątek historii i kultury Białegostoku.

Przewodnik ma być przykładem dobrych praktyk w zakresie udostępniania dziedzictwa kulturowego osobom z niepełnosprawnością wzroku, upowszechniania turystyki bez barier.

Ale czym tak naprawdę jest audiodeskrypcja?

Audiodeskrypcja to werbalny opis treści wizualnych. Audiodeskryptor niczym malarz pędzlem maluje widziane obrazy. Opis ten jest spójny i linearny, dzięki czemu w wyobraźni widza poszczególne elementy obrazu łączą się w jedną całość.

Do chwili obecnej żaden przewodnik turystyczny nie uwzględniał potrzeb turystów niewidomych. Prezentowane zabytki można przecież zobaczyć. Dlatego też w przewodnikach częściej odnajdujemy jedynie lakoniczne opisy i ciekawostki historyczne związane z określonym zabytkiem.

Czy dzięki temu osoba niewidoma może naprawdę zobaczyć prezentowany obiekt? Niestety nie!

Celem podjętych działań było stworzenie przewodnika turystycznego, dzięki któremu również osoby niewidome i słabowidzące, oczyma wyobraźni będą mogły zobaczyć barwne dziedzictwo wielokulturowego Białegostoku, w którym od setek lat stapiały się ze sobą różne narody i religie.

Przewodnik audio z audiodeskrypcją, prowadzi Nas śladami znanego białostoczanina Ludwika Zamenhofa - twórcy języka esperanto oraz Jakuba Szapiro - założyciela Białostockiego Towarzystwa Esperantystów. Audiodeskrypcja słowami maluje 18 punktów znajdujących się na szlaku m.in. bramę Pałacu Branickich, Synagogę Piaskower, pomnik Spalonej Synagogi, cerkiew św. Mikołaja, Bazylikę Mniejszą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pałacyk Nowika, Pomnik i dom rodzinny Ludwika Zamenhofa.

Do przewodnika zostały także stworzone wskazówki dotyczące przemieszczania się między punktami.

Wszystkie obiekty znajdujące się na Szlaku Esperanto i Wielu Kultur zostały przygotowane w postaci plików audio-video i umieszczone na kanale Fundacji Audiodeskrypcja w portalu YouTube, tak by wielokulturowe miasto Białystok mogli również odkryć wszyscy użytkownicy internetu.

Zapraszamy do zwiedzania:http://www.youtube.com/user/audiodeskrypcja

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku.

Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem techniki audiodeskrypcji w Polsce. Przedmiotem działalności Fundacji jest kompleksowe udostępnianie kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. Więcej informacji: www.audiodeskrypcja.org.pl

Pozdrawiam,

Barbara Kraśnicka - koordynator projektu projekt@audiodeskrypcja.org.pl

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT otrzymało tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom podczas Gali Wolontariatu, organizowanej przez Centrum Wolontariatu oraz Fundację Dobra Sieć dnia 1 grudnia br. w Fabryce Trzciny w Warszawie.

Partnerem Gali było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zaś honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Konkurs zorganizowany został w tym roku po raz pierwszy przez Centrum Wolontariatu w Polsce. Jego celem było „wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących norm prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach”.

To ogromne wyróżnienie dla Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk, że znalazło się pośród 70 organizacji z całej Polski, i dwóch organizacji z województwa podlaskiego którym przyznano certyfikat i tytuł ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM.

Szerzej na temat Gali oraz konkursu:

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=134&c=4721

*

Multimedialny kurs Profesjonalny Menager w NGO

Zapraszamy do zapoznania się z multimedialnym kursem Profesjonalny Menadżer w NGO.

 Kurs składa się z pięciu różnorodnych modułów:

•  Prawo

•  Finanse

•  Relacje z otoczeniem

•  HR i wolontariat

•  Zarządzanie projektami

 Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zasobów poradnika w celu poszerzenia i sprawdzenia własnej wiedzy.

Kurs powstał w ramach projektu “Profesjonalny Menadżer w NGO” realizowanego przy współpracy Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy i Collegium Civitas.

 Kurs można znaleźć na naszej stronie http://www.inicjatywy.org/publikacje/kurs

 Projekt, w ramach którego powstał kurs dofinansowane jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich [http://www.pozytek.gov.pl/].

 Patronem medialnym projektu jest portal NGO.PL [http://www.ngo.pl/].

 Dziękujemy za zainteresowanie i życzymy ciekawej lektury.

Białostockie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych na facebook!

Informujemy, że Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urząd Miejski w Białymstoku pojawiło się na portalu Facebook pod linkiem:

https://www.facebook.com/#!/pages/Centrum-Wsp%C3%B3%C5%82pracy-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-Urz%C4%85d-Miejski-w-Bia%C5%82ymstoku/168290926597696

Zespół Centrum zaprasza do odwiedzania  i umieszczania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez organizacje.

Można tam znaleźć wszystkie aktualne informacje związane z działalnością Centrum i białostockich organizacji pozarządowych. 

 Zapraszamy serdecznie!

Wojewódzka sieć organizacji pozarządowych w  prawie kompletnym składzie

Mija już czwarty miesiąc realizacji projektu „Podlaska siec pozarządowa”. Organizacje z terenu powiatów województwa  podlaskiego wybrały już 21 przedstawicieli do sieci wojewódzkiej, która docelowo liczyć będzie 30 osób. W najbliższym czasie spotykamy się z organizacjami z  powiatów  grajewskiego (27 września 2011 r.), wysokomazowieckiego (28 września 2011 r.), kolneńskiego (6 października 2011 r.) oraz  zambrowskiego (10 października 2011 r.) oraz Miasta Białystok (26 października 2011 r.)
 
Spotkania oprócz wyboru delegatów z terenu powiatu przyniosły wiele cennych uwag odnośnie realiów funkcjonowania NGO’sów oraz dały nam pełniejszy obraz III sektora na Podlasiu. Niezamierzonym skutkiem spotkań w powiatach było wzajemne zbliżenie się oraz poznanie organizacji. Służyły one także wzajemnemu zbliżeniu III sektora z osobami pełniącymi funkcje pełnomocników ds. organizacji pozarządowych lub posiadających w swoich zakresach kompetencji nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami i OSP. Mamy też przyjemność gościć na spotkaniach pełnomocnika Marszałka Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi panią Elizę Szadkowską, która zbiera również głosy oraz opinie NGO’sów. Zachęca również do współpracy i korzystania z oferty  samorządu województwa podlaskiego.

Kolejne seminaria w powiatach uzupełnią skład sieci wojewódzkiej, która spotka się  na spotkaniu roboczym w dniach 24-25 listopada 2011

Skład Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych:

Powiaty ziemskie:

Powiat Hajnówka:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Narwi w Narwi-Walentyna Timofiejuk
2. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w Narwi - Mirosław Stepaniuk
Powiat Siemiatycze
3. Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” w Dziadkowicach- Katarzyna Kamecka - Lach
Powiat Białystok
4. Towarzystwo Przyjaciół Sokola w Sokolu- Barbara Pacholska
5. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś Barwa „BARWA” w Rafałówce - Danuta Bagińska
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” w Strękowej Górze- Paweł Pogorzelski
Powiat Bielsk Podlaski
7. Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego- Alina Dębowska
8. Stowarzyszenie „Małe Marzenia”- Katarzyna Małgorzata Pacewicz
Powiat Augustów
9. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Augustowie im. Króla Zygmunta Augusta- Krzysztof Anuszkiewicz
10. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie im. Zygmunta Augusta-Barbara Cituk
Powiat Łomża
11. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży- Adam Marek Frączek

Powiat Sokółka
12. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce -Krystyna Kozłowska

Powiat Mońki
13.  Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego- Rafał Gawędzki
Powiat Suwałki
14. Fundacja „Dziedzictwo Suwalszczyzny”w Starym Folwarku- Michał Jerzy Grnyo
15. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach- Jarosław Ruszewski
16. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci- „Przystań” w Suwałkach- Jerzy Sidor
Powiat Sejny
17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia” w Sejnach – Celina Luty
Powiat Grajewo
18. Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie- Tomasz Dudziński
Powiat Wysokie Mazowieckie
19..Stowarzyszenie Powiat dla Ludzi w Szepietowie- Stefan Brzozowski
Powiat Kolno
20.Towarzystwo „Jan z Kolna” w Kolnie – Kazimierz Korzep
Powiat Zambrów
21. Stowarzyszenie Sztuk Walki w Zambrowie- Dariusz Lubak

Powiaty grodzkie

Miasto Suwałki
22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddział okręgowy Suwałki- Lilianna Zielińska

Więcej informacji relacje z niektórych spotkań można zobaczyć na stronach internetowych:

1. Grajewo: http://www.grajewo.pl/aktualnosci-1756-na_zaproszenie_burmistrza_do_grajewa.html

2. Grajewo: http://www.zyciegrajewa.pl/artykuly-6946-grajewo_szansa_na_rozwoj_grajewskich_organizacji_pozarzadowych.html

3. Mońki: http://www.monki.pl/index3.php?idmodyf=732

3. Łomża: http://www.powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=1696

4. Łomża: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=500

5. Miasto Białystok

Podlaskie Centrum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Małgorzata Anna Szewczyk

Forum Inicjatyw Rozwojowych -Sławomira Machowicz

Stowarzyszenie Jeden Świat - Jerzy Ostrowski

Stowarzyszenie -My dla Innych

 

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ przygotowuje się do otwarcia ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY dla 30 osób niepełnosprawnych zaburzonych psychicznie lub upośledzonych intelektualnie

Ośrodek zlokalizowany będzie w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63 w przestronnym, wyremontowanym budynku, dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach, otoczonym pięknie zagospodarowanym terenem zielonym.

Zajęcia w tej placówce odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Główne zadania Środowiskowego Domu Samopomocy to:

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinny,

- wsparcie w trudnych sytuacjach i w podejmowaniu decyzji życiowych,

- zapewnianie opieki oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb,

- zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,

- umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej i psychoterapii,

- rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,

- działanie służące integracji uczestników zajęć ŚDS ze społeczeństwem,

- dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego i socjalnego,

- współpraca z rodziną uczestnika zajęć.

 Zasady przyjęcia i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych:

Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w oparciu o właściwą dokumentację.

W tym celu osoba zainteresowana skierowaniem do tej placówki składa wniosek o skierowanie Środowiskowego Domu Samopomocy do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Zespołu Pracowników Socjalnych w Białymstoku.

 Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,

- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny i uzależniony od dochodu uczestnika.

Zapraszamy do udziału w Środach Literackich w Książnicy Podlaskiej!

 Bohaterem najbliższego spotkania 19 października 2011, o godzinie 17:00, w Książnicy Podlaskiej będzie Jan Oniszczuk, dziennikarz, publicysta, współautor książki "Między wojnami - opowieść o życiu miasta 1918-1939".

 Tematem spotkania będzie audiobook "Pitaval białostocki" książka do słuchania o przestępczym półświatku dawnego Białegostoku jako ciekawa lekcja historii.

Projekt „PITAVAL BIAŁOSTOCKI” - książka do słuchania zawiera 15 krótkich opowieści o przestępczym półświatku miasta w latach 1919-1939, obyczajach w nim panujących, szczególnie niebezpiecznych miejscach oraz o pracy organów porządku publicznego. Teksty powstały na podstawie przedwojennej prasy oraz zapisanych wspomnień białostoczan i, częściowo, były już publikowane w lokalnej prasie w latach 80. Jednym z autorów cyklu „ EUS prowadzi dochodzenie w „Kurierze Podlaskim” jest Jan Oniszczuk, dziennikarz, publicysta, autor książek, organizator wystaw i przedsięwzięć poświęconych historii i wielokulturowości.

Po realizacji nagrań plik w formie audio zostanie umieszczony w Internecie do bezpłatnego korzystania przez wszystkich zainteresowanych oraz w formie płyt jako materiał promocyjny Miasta Białegostoku.

Inauguracja Forum Pełnomocników d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie podlaskim

29 marca br. w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku odbyło się seminarium Akademii Pełnomocnika zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów powiatowych i gminnych odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Na spotkaniu omówiono i przyjęto Statut Forum Pełnomocników Województwa Podlaskiego.

Ponadto organizator spotkania zaprezentował założenia projektu Podlaska Sieć Pozarządowa, realizowanego ze środków EFS(POKL 5.4.2) jak również przedstawił modelowe rozwiazania prawne w zakresie konsultacji społecznych.

Centrum Ekonomii Społecznej na Polskę wschodnią

 24 lutego 2011 r. otwarto Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej (RCES) w Lublinie.

Centrum jest elementem ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu powstają także innowacyjne partnerstwa, takie jak pierwsza w Polsce księgarnio-kawiarnia „Spółdzielnia”, która ma być pomysłem na alternatywne miejsca pracy i jednocześnie stanowić ciekawy punkt na mapie kulturalnej Lublina.

Centrum to element ogólnopolskiego systemy wspierającego infrastrukturę ekonomii społecznej, szukamy nowych innowacyjnych ścieżek dla osób z problemami na rynku pracy wykorzystując przy tym narzędzie, jakim jest ekonomia społeczna.

W ramach projektu powstają, więc partnerstwa mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrację społeczną. Przykładem takiego partnerstwa jest „Spółdzielnia”, kawiarnio-księgarnia stworzona dzięki partnerstwu UNDP (Agenda ONZ ds. Rozwoju), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Cztery Pory Roku” z Lublina.

Kawiarnia prowadzona będzie w całości przez członkinie i członków spółdzielni socjalnej „Cztery Pory Roku”, działa, jako podmiot ekonomii społecznej. Oznacza to, że wypracowany zysk zostaje przeznaczony na cele społeczne np.: tworzenie nowych miejsc pracy czy działania związane z realizacją jednego z Celów Milenijnych (http://www.undp.org/mdg/).

Więcej informacji na temat RCES można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej:  www.spoldzielniacafe.pl, bądź u koordynatora Centrum Pani Anny Szadkowskiej-Ciężkiej pod nr tel. 81 532 23 27.

Urzędnicy zostali przeszkoleni z zasad nowej procedury zlecania zadań publicznych

25 lutego 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się szkolenie dla pracowników urzędów samorządowych odpowiedzialnych za realizację procedury zlecania zadań publicznych.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którzy wyjaśnili założenia leżące u podstaw rozporządzenia w sprawie nowych wzorów formularzy konkursowych.

Szczegółowo omówiono kwestie: zakresu zadań publicznych, form zlecania zadań, zasad oceny ofert i konstruowanie nowych umów realizacji zadania.

Szkolenie obfitowało w dyskusję na temat praktyki w zakresie procedury, w tym prawidłowości wykorzystania dotacji i najczęściej popełnianych błędów przez organizacje.

Odbycie szkolenia przez pracowników samorządowych dało podstawy do organizacji warsztatów dla beneficjentów korzystających z dotacji.

Ekonomia społeczna-Bezpłatne DVD z najnowszymi filmami Telewizji Internetowej 3sektor.tv

Są to materiały promujące ekonomię społeczną będące jednocześnie doskonałym, różnorodnym zbiorem dobrych praktyk, które do tej pory nie miały szansy przedstawienia się szerszej publiczności.

 Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie, otrzymają Państwo filmy w 4 kopiach, by móc je także według własnej woli rozpowszechnić wśród zainteresowanych osób/instytucji, z którymi mają Państwo kontakt.

 3sektor.tv to istniejąca od 2008 roku telewizja internetowa przeznaczona dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów związanych z ekonomią społeczną. Obecnie na portalu umieszczonych jest ponad 300 filmów i audycji radiowych dotyczących działalności społecznej w Polsce i Europie. Duża część z tych produkcji to filmy wyprodukowane w ramach realizowanych projektów, pozostałe to materiały nadesłane przez same organizacje.

 Pomysłodawcą oraz opiekunem telewizji internetowej 3sektor.tv jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa (www.swr.pl <http://www.swr.pl>). Głównym celem naszej działalności jest wspieranie działalności podmiotów ekonomii społecznej, profesjonalne wspieranie rozwoju regionalnego poprzez działania pro-społeczne oraz pomoc ekspercką w przetwarzaniu pomysłów na konkretne przedsięwzięcia i zarządzaniu nimi jako odrębnymi projektami.

ILOŚĆ PŁYT OGRANICZONA- decyduje kolejność zgłoszeń

Projekt dofinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem płyty DVD prosimy o przesłanie maila (w.pudlo@swr.pl) o standardowej treści:

"Wyrażamy chęć otrzymania bezpłatnego pakietu z filmami o ekonomii społecznej wyprodukowanymi w ramach projektu „Telewizja Trzeciego Sektora”

nazwa organizacji:

adres wysyłki:

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia pt. "Nowa procedura zlecania zadań publicznych", które znajdują się poniżej.

facebook