Dodana: 13 lipiec 2017 12:51

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 12:55

Projekt „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Projekt zakłada kompleksowy rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego. Realizowany jest przez partnerstwo organizacji pozarządowych w składzie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych – Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Odbiorcy działań projektu to: osoby i instytucje zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych w tym osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne.

Naszym celem jest wspieranie, tworzenie i wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i społecznego ukierunkowanych na realizację działań i projektów z zakresu ekonomii społecznej.

Usługi świadczone przez OWES w Białymstoku:

  • Informacja - prowadzimy punkt informacyjno – diagnozujący w Białymstoku oraz mobilne punkty informacyjne w gminach powiatu białostockiego
  • Biblioteczka - Udostępniamy biblioteczkę Ekonomii Społecznej, dostępną w biurze projektu
  • Edukacja - organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.
  • Animacja - inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej ,
  • Doradztwo – indywidualne i grupowe polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Udzielamy doradztwa podstawowego i specjalistycznego z zakresu: prawna, księgowości, biznesowego, marketingowego itp. w formie spotkań bezpośrednich i konsultacji mailowych.
  • Dotacje – udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego do wysokości 1000 zł w pierwszych 6 – ściu miesiącach funkcjonowania oraz do 600 zł w kolejnych 6 – ścu miesiącach działalności.
  • Wsparcie doradcy oraz „anioła biznesu”- służymy pomocą opiekuna biznesowego ukierunkowaną na rozwój nowopowstałych i istniejących spółdzielni socjalnych.

 

Okres realizacji: grudzień 2016 – listopad 2019
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 6701 238,63 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 6473 934,63 zł

Kontakt: Biuro projektu w Białymstoku otwarte jest codziennie w godzinach od. 7.30 do 15.30 przy ulicy Modlińskiej 6 lokal U3.

facebook