Dodana: 25 listopad 2012 19:17

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2019 12:01

Wpis do ewidencji egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Ewidencję egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa. Marszałek dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.).

Ewidencję egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa. Marszałek dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.).

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Departament Infrastruktury i Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok, V piętro, pok. 522

Telefony:
tel. (85) 665 46 48
fax (85) 665 44 72

Godziny pracy:
pn: 8.00 - 16.00
wt-pt: 7.30 - 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami.

Do wniosku należy dołączyć:

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.) i § 50 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206):
1. Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego – Marszałka Województwa Podlaskiego następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
2) kopię dokumentu potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
3) kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli nie jest starsza niż 6 m – cy od daty wystawienia);
4) kopię zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5)  kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;
6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
7) kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8) kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin (patrz poniżej: OPŁATY 1), 2), 3);

2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-8, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

4. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do Marszałka Województwa Podlaskiego:
1) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
2) dokumenty, o których mowa w § 50 ust. 1 w/w rozporządzenia MIiB;
3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;

WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 4 TYGODNIE PRZED TERMINEM EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO ZATWIERDZONYM I OGŁOSZONYM PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY (harmonogram egzaminów znajduje się na stronie Ministerstwa www.mi.gov.pl ).

Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty:

PO ZDANYM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINIE WERYFIKACYJNYM, WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW NASTĘPUJE PO DOSTARCZENIU DOWODU OPŁATY ZA WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW W WYSOKOŚCI - 50 PLN
Opłaty proszę dokonać na poniższe konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Nr. konta: 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000

tytułem: wpłata za wpis do ewidencji egzaminatorów - 50 zł

Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

 1. Prawo jazdy kategorii A
 • za część teoretyczną 100 zł.
 • za cząść praktyczną 200 zł.
 1. Prawo jazdy kategorii B
 • za część teoretyczną 100 zł.
 • za cząść praktyczną 250 zł.
 1. Prawo jazdy kategorii C i D
 • za część teoretyczną 100 zł.
 • za cząść praktyczną 300 zł.

Opłatę za egzamin należy wnieść na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-926 Warszawa
nr konta : 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Tytułem:

wpłata WORD – Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ……., egz. praktyczny kat. ……. prawa jazdy.

W przypadku:

• dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
• dokonanie opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
• załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
• dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
• dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,
kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD:

Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów następuje po uzyskaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub    w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50 PLN).

SPOSÓB  ODWOŁANIA:

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.);         
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.);                
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz., 2096 ze zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206);
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r., poz. 974 t. j.);
6. Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MIiB z 2017 r., poz. 12).

 

Formularze do pobrania: 

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminiatorów Nowy

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel.: 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, będą przetwarzane w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego objętego wnioskiem o wpis do ewidencji egzaminatorów.
 4. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wpisania do ewidencji egzaminatorów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, określonych ustawą o kierujących pojazdami.
 6. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację;
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury o wpisanie do ewidencji egzaminatorów, następnie obowiązywania wpisu, w przypadku odmowy wpisu lub skreśleniu z ewidencji egzaminatorów dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki do pobrania

facebook