Dodana: 26 listopad 2012 09:04

Zmodyfikowana: 11 marzec 2020 08:37

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 t. j.),
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683 t. j.)
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 555 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 t. j.).

Z wnioskiem o wpis do rejestru może wystąpić przedsiębiorca:

 1. mający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców,
 2. w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
 3. który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej.


Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;
 2. zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy;
 3. posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;
 4. prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 pkt 4 ww. ustawy.

 

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek podmiotu zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej procedury.

Wniosek zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
 • zakres prowadzonych kursów;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
 1. Oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych.”

Oświadczenie powinno również zawierać:
§ imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
§ oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
§ podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania
w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 1. Oświadczenie o niekaralności - w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej o następującej treści: Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

Po wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru podmiotów prowadzących kursy marszałek województwa wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

 1. Informacja administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

Opłata za wpis do rejestru :

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości 600 zł – płatne przelewem na konto :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
BZWBK S.A. 5 o/Białystok
15 1500 1344 1213 4009 7502 0000

Wniosek należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Infrastruktury i Transportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

załącznik - plik do pobrania

Kontakt:

tel.: 85 66 54 180

sekretariat tel. (0-85) 66 54 460;   fax. (0-85) 66 54 472,  
e-mail: 

katarzyna.jakubowska@wrotapodlasia.pl

agnieszka.zajko@wrotapodlasia.pl

dit.sekretariat@umwp-podlasie.pl

Klauzula Informacyjna Administratora dla podmiotów wnioskujących o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR , zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”,

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Tel. +48 (85)6654549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c „RODO” oraz ustawy
   o przewozie towarów niebezpiecznych w celu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, w związku ze złożonym przez Panią/Pana wnioskiem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazane do następujących podmiotów, z którymi Województwo Podlaskie ma zawarte umowy na świadczenie usług: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną i usługi pocztowe. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP urzędu.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane dożywotnio, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w urzędzie w Departamencie Infrastruktury i Transportu, a następnie w archiwum zakładowym.
 6. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 „RODO”.
 7. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że    przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

     8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Obowiązek posiadania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR.
facebook