Dodana: 16 luty 2004 12:42

Zmodyfikowana: 16 luty 2004 12:42

PHARE 2000

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw
1.Wstęp do jakości
2.Przygotowanie do działania na rynku europejskim
3.Małe Inwestycje Infrastrukturalne
4.Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Większość programów skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw i ma na celu wspieranie ich rozwoju poprzez dofinansowanie działań umożliwiających wzrost potencjału, konkurencyjności, czy też jakości świadczonych usług.
Wśród wdrażanych programów jest jeden o nieco innym charakterze. Jest to program Phare 2000 Małe Inwestycje Infrastrukturalne, gdzie beneficjentami są gminy województwa podlaskiego. Program ten realizowany jest na terenie 14 samorządów lokalnych i zakłada dofinansowanie działań związanych z rozwojem układu komunikacyjnego, modernizacją sieci wodociągowej oraz modernizacją oczyszczalni ścieków.
Jedenaście spośród realizowanych inwestycji dotyczy przedsięwzięć o wartości poniżej 300.000 euro i projekty te są obecnie w fazie zakończenia. Trzy pozostałe projekty dotyczą inwestycji większych, o kwotach przekraczających 300.000 Euro i ich realizacja, po rozstrzygnięciu przetargów, wchodzi obecnie w fazę wykonania robót budowlanych.
W ramach Phare 2000 funkcjonuje jeden program regionalny i jest nim FDI. Program ten w ramach programów Phare 2000 cieszył się największym zainteresowaniem. W ramach tylko tego programu złożono w roku 2003 ponad 250 wniosków o dotację i zawarto 154 umowy dotacji. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 2,8 mln euro i odpowiada to realizacji na terenie województwa inwestycji o wartości 11,7 mln euro.

W ramach programu Wstęp do Jakości na terenie województwa podlaskiego udzielono 36 dotacji na łączną kwotę 120 tys. Euro. Dotację otrzymały głównie firmy z branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, usług komunalnych, ochrony mienia, teleinformatyki, usług medycznych. Realizowane projekty dotyczyły m. in. uzyskania certyfikatów zgodności wyrobów i usług z normami międzynarodowymi i krajowymi, uzyskania atestów odpowiadających normom międzynarodowym, wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz systemów zarządzania środowiskiem ISO, wdrożenia i certyfikacji systemów HACCAP.

W ramach programu Innowacje i technologie na terenie województwa udzielono 21 dotacji o łącznej wartości 80 tys. Euro. Dotacje uzyskały firmy z analogicznych branż, jak w przypadku programu Wstęp do Jakości (często były to te same przedsiębiorstwa). Realizowane projekty dotyczyły m. in. przygotowania i wdrożenia programów informatycznych wspomagających zarządzanie, badań i ekspertyz nowatorskich rozwiązań zastosowanych w produkowanych wyrobach, wdrożenia nowych technologii w zakresie przetwarzania informacji i danych.

W ramach programu Przygotowanie do działania na rynku europejskim na terenie województwa udzielono 8 dotacji o łącznej wartości 40 tys. Euro. Program ten skierowany jest do przedsiębiorstw państwowych prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego. Dofinansowanie otrzymały przedsiębiorstwa państwowe znajdujące się na liście przedsiębiorstw, opublikowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Są to przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, budowlanej, handlowej, maszynowej, motoryzacyjnej, drzewnej. Realizowane projekty dotyczyły szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, zasobów ludzkich, produkcji, finansów i rachunkowości, innowacji i transferu technologii.

Największą popularnością spośród programów krajowych cieszył się program Wstęp do Jakości. Związane było to z faktem, iż działania możliwe do realizacji w ramach programu w dużym stopniu odpowiadały potrzebom podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju przedsiębiorstw i wdrażania nowych systemów jakości i certyfikacji. Program ten umożliwia wdrożenie istotnych z punku widzenia klientów rynku Unii Europejskiej systemów zarządzania zgodnych normą ISO oraz uzyskanie międzynarodowych (w tym UE) certyfikatów i dokumentów zgodności.

Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się program Przygotowanie do działania na rynku europejskim. Wynika to z faktu ograniczonego (lista MSP przedsiębiorstw prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego) zakresu potencjalnych wnioskodawców.

facebook